Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construire complex turistic”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE  ÎNCADRARE
     Nr. 00 din 00.03.2011

 

 

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Groza Tudor Călin, cu domiciliul în comuna Suncuiuş, str. Emil Racoviţă, nr. 54, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 13516/24.09.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.03.2011 că proiectul Construire complex turistic”, propus a fi realizat pe teren intravilan, în comuna Bratca, nr. Cad. 241, 242, 243, cu suprafaţa totală de 19 595 mp, nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

  I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, la pct. 12. – Turism şi agrement, litera c) – sate de vacanţă şi complexuri hoteliere în afara zonelor urbane şi amenajările aferente

b) S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  09.03.2011 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.                                                                                                      

c) Proiectul se referă la:- construirea unui complex turistic cuprinzând: - 2 cabane cu câte 5 locuri, cu regim de înălţime P+1; - 10 bungalouri cu câte 4 locuri, cu regim de înălţime P; - 1 sală polivalentă, cu regim de înălţime P; - 1 teren de sport dotat cu vestiar; - teren de joacă pentru copii; - 1 piscină cu S=70 mp

d) Asigurarea apei potabile, menajere şi igienico-sanitare se va realiza din reţeaua publică a comunei Bratca. Evacuarea apelor uzate se va face în reţeaua publică de canalizare a comunei Bratca

e). Energia termică în sala polivalentă va fi asigurată prin centrală termică proprie, pe combustibil lemnos, în cabane şi bungalouri microclimatul va fi asigurat de radiatoare electrice instalate în fiecare încăpere.

f) A fost parcursă procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe conform H.G. nr. 1076/2004 – fără evaluare de mediu.

h) Proiectul propus este reglementat din punct de vedere al gospodăririi apelor prin Avizul nr. C12/ 17.01.2011

i) nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării acordului de mediu, conform prevederilor legale.  

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a)Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în afara sitului Natura 2000 ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului, dar în apropierea acestuia - la distanţă de cca. 50 m faţă de limita sitului,

 b) S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  09.03.2011 la sediul  APM Bihor.

c) Conform concluziilor listrei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată proiectul propus nu va avea influenţă asupra ariei naturale şi a speciilor protejate şi nu va afecta nici măcar indirect zonele de hrănire/reproducere/migrare ale speciilor sălbatice protejate

d)Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.                                                                                                     

 Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru construirea complexului turistic,

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 21 din 02.07.2010 emis de Comuna Bratca, judeţul Bihor, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului, subsolului şi biodiversităţii, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi de reducere a impacului asupra habitatelor şi speciilor protejate prin situl natura 2000 din vecinătate.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

  - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010.

     Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

            

Director executiv 

Ovidiu Constantin DĂESCU                        

Şef Serviciu                                                                                               Reglementări                                                                                                                                                                

         Daniela ALEXAN  

 

Întocmit :                                                                                                                                                                 BERECZ Ladislau