Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire crematoriu uman"

                 Proiect  ….         DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

                                                        Nr. …...... din  02.11.2011    

      Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC PHOENIX CREMATION SERVICES SRL  cu sediul în loc. Sântion nr. 5, comuna Borş, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 16.290/06.10.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.11.2011, că proiectul “Construire crematoriu uman  “ amplasament în intravilanul localităţii Oşorhei  nr. cad. 51962, CF 51962   ( incintă  cimitir ), comuna Oşorhei, judetul Bihor,  se supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate.

                Justificarea prezentei decizii:

        Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  fiind încadrat  în   Anexa nr. 2, la pct. 10 b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto

- b) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare   

- c) în urma verificării amplasamentului proiectului, a analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi în raport cu poziţia faţă de zona de locuit, în conformitate cu criteriile din anexa  nr. 3  la  HG nr. 445/2009, proiectul propus poate avea un impact  potential  asupra  mediului de viaţă a populaţiei prin:

-  folosirea, depozitarea, transportul, manevrarea sau producerea de substanţe sau materiale care pot  spori temerile că proiectul ar avea un risc pentru sănătatea populaţiei

- emiterea în aer de poluanţi sau alte substanţe periculoase, toxice sau nocive din  procesul de incinerare,  incluzând  dioxine, poluanţi organici persistenţi (POP), chiar şi  radioizotopi care au intrat în organism înainte de moarte 

-zgomotul produs de sistemul de ventilatoare  pentru asigurarea combustiei şi reglarea tirajului de aer

- riscul ca, în timpul funcţionării proiectului, să se producă accidente care pot afecta sănătatea populaţiei sau mediul,din evenimente care se situează în afara condiţiilor normale ale protecţiei mediului - prin avarierea sistemelor pentru controlul poluării.

- distanţa mică faţă de locuinţe ( sub 50 m faţă de locuinţe existente ), poate face ca existenţa şi funcţionarea crematoriului, a camerei frigorifice, manipularea cadavrelor, cât şi posibil desele ceremonii funerare, să  producă discofort psihic, cât şi  posibile traume psihice 

- există grupuri de populaţie vulnerabile - copiii  şi  persoanele în vârstă din locuinţele invecinate sau din raza vizibilităţii crematoriului,  care  pot fi  afectate de proiect.

- poate avea efecte asupra folosinţei existente sau viitoare a terenuluidatorită unui posibil disconfort asupra unor activităţi desfăşurate în zona limitrofă - zonă de locuit,  zonă de servicii, alimentaţie publică.

- d) au fost înregistrate  opoziţii repetate ale unor grupuri de locuitori din Oşorhei, ultima fiind înregistrată  cu nr. 16742/17.10.2011,  semnata de 225 locuitori.

                     Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

              DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU

 

          SEF  SERVICIU  REGLEMENTĂRI:                 Ing.  Mihaela  CRĂCIUN

 

 

 

 

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU