Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire hală de producţie turnicheţi tripozi şi accesorii, birouri ( P+E) parţial”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.        din  02.02.2011

 

     

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. ZUCCHETTI S.R.L.,cu sediul în municipiul Oradea, Str. Simion Ştefan, nr. 46, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 5968 din 18.05.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

  ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.02.2011 că proiectulConstruire hală de producţie turnicheţi tripozi şi accesorii, birouri ( P+E) parţial” propus a fi amplasat în municipiul Oradea,  Calea Borşului, nr. cad 163291 ( Parc Industrial Eurobusiness Oradea) judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:  

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

·        Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.  2,  la pct. 10 – Proiecte de infrastructură, lit. “a” – proiecte de dezvoltare a unităţilor / zonelor industriale;

·      Prin proiect se propune.construirea unei hale de producţie – depozitare, cu regim de înălţime P şi sediu firmăcu birouri cu regim de înălţime P+E pe o suprafaţătotalăde 2530 mp, S construităparter – 1202,79 mp, S contruităetaj – 315,78 mp, S desfăşurată– 1518,57 mp;

·      Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø        Construirea unei hale pentru o linie de producţie turnicheţi tripozi şi accesorii cu    S = 1000,82 mp din fundaţii izolate pahar, cu stâlpi prefabricaţi din beton armat, grinzi din beton armat prefabricat, închideri perimetrale din casete de oţel cu termoizolaţie din vatămineralărigidă, placate la exterior cu tablăcutatăde oţel zincat, invelitori din tablăde oţel termoizolată;

Ø        Spaţiu administrativ, birouri cu nivel de înălţime P+M;

Ø        Spaţii verzi şi dale înierbate  S = 900 mp;

Ø        16 locuri de parcare S = 200 mp

Ø        Alimentarea cu apă în scop potabil şi igienico – sanitar se va realiza de la reţeaua publicăde alimentare cu apăpotabilăasigurată de Parcul Industrial Eurobusiness Oradea; în scop tehnologic nu se utilizeazăapă;

Ø        Alimentarea cu energie electricăse va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricăasigurată de Parcul Industrial Eurobusiness Oradea;

Ø        Energia termicănecesarăîncălzirii spaţiilor va fi asiguratăcu o centralăproprie care va utiliza ca şi combustibil gazul natural de la reţeaua de gaze naturale asigurată de Parcul Industrial Eurobusiness Oradea;

Ø        Apele uzate fecaloid – menajere se vor evacua în reţeaua de canalizare menajeră  asigurată de Parcul Industrial Eurobusiness Oradea;

Ø        Apele pluviale de pe acoperiş, convenţional curate, vor fi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială asigurată de Parcul Industrial Eurobusiness Oradea;

Ø        Apele pluviale de pe amplasament, preepurate într-un separator de produse petroliere, vor fi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială asigurată de Parcul Industrial Eurobusiness Oradea;

·      Organizarea de şantier se va realiza în incinta amplasamentului şi va consta dintr- un spaţiu special amenajat pentru depozitare materiale de construcţii şi un container specializat pentru personal cuprinzând: vestiar, loc de servit masa, grup sanitar, racordat la reţelele de apă, canalizare şi energie electricădin zonă;

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit autorizat ;

·      Pământul rezultat din săpături va fi transportat şi depozitat temporar pe un amplasament special amenajat, iar la finalizarea proiectului va fi utilizat la refacerea zonei afectate;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 02.02.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

·      Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

·      Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;   

    Condiţiile de realizare a proiectului :

·         Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor , la Primăria municipiului Oradea şi I.T.C. Bihor;

·         Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1790 / 29.04.2010 emis de Primăria municipiului Oradea, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·         In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu  şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

·           Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere care se deversează în reţeaua de      canalizare menajeră se vor încadra în valorile admise conform  NTPA 002 / 2002      modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

·           Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua de canalizare      pluvială se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin      H.G. nr. 352 / 2005;

·         Dupăfinalizarea lucrărilor suprafaţa terenului se va aduce la starea iniţială;

·         Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

·         La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010, să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu conform Ordinului M. M.D.D. nr. 1798 din 2007. 

 ·         Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                  

 

 

                                              Şef Serviciu Reglementări                                                                                              

                                                ing. Daniela ALEXAN

 

 

 

  

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE

Consilier superior