Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire hală metalică de sablare şi vopsire"

 

PROIECT                         DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

       Nr.           din  

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC. STELITE SRL din localitatea  Oradea, str. Santăului, nr. 41,  judeţul Bihor,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.1291/24.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 09.02.2011 cu proiectul  "Construire hală metalică de sablare şi vopsire",  propus a fi realizată în localitatea Oradea, Santăului, nr.41, nr. cadastral 2494,nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

     Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 13a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  09.01.2011  la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună,  întrucât :  

- suprafaţa de teren construită este de 361,36m2 în intravilanul localităţii, fiind în proprietatea beneficiaruluişi este înscrisă în Cartea Funciară la nr. 152435;

- construcţia cu regim de înălţime parter va include: un compartiment de sablare, unde piesele metalice se sablează cu nisip şi/ sau granule de metal şi sticlă într-o cabină de sablareCompresorul va fi amplasat în spaţiul destinat sablării, iar rezervorul cu granule şi aparatul de sablat, va fi amplasat în spaţiul de sablare. Exhaustarea prafului flotant din interiorul cabinei de sablare se realizează printr-un sistem de ventilaţie cu filtre de aer, care recirculă aerul exhaustat din hala cu aport de aer proaspăt ; un compartiment de vopsire, dotat cu sistem modern de ventilare şi filtrare a aerului cu peliculă de apă şi ventilator pentru exhaustarea aerului curat, în care are loc grunduirea şi vopsirea; compartiment de uscare; compartiment de asamblare şi expediţie, în care se asamblează piesele componente ale carcaselor şi se face o curăţare de praf cu jet de aer comprimat, a pieselor metalice sablate.

 - structura clădirii se va realiza  pe cadre metalice şi închidere cu panouri tip " sandwich" acoperite cu panouri similare, din tablă cutată prezăzută  cu termoizolaţie şi hidroizolaţie necesare. 

- compartimentele interioare se vor realiza din pereţi din panouri metalice pe structura de stâlpi metalice, prevăzute cu uşi de comunicare. Fundaţiile stâlpilor vor fi individuale, monobloc, din beton armat legate cu grinzi de fundare.

- în planul învelitorii în două ape s-au prevăzut luminatoare din policaronat pe toată lungimea halei şi trape de ventilaţie/antifum cu deschidere automată şi/sau comandate electric.

- accesul în hală se va realiza prin intermediul unor uşi metalice glisante, cu gabarit pentru accesul auto-stivuitorului.

- pentru manipularea subansamblelor s-a prevăzut realizarea unui pod rulant.

-   nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect;

-  realizarea investiţiei şi exploatarea acesteia nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

-  amplasamentul proiectului propus nu se află situat în arie protejată/ sit Natura 2000 sau în vecinătatea acestora,

- prin proiect sunt prevăzute măsuri de diminuare a impactului asupra mediului şi de

gestionare corespunzătoare a deşeurilor .

     Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.2577/04.08.2010 emis de Primăria Municipiului Oradea, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

       La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010, să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

      Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 

               Director executiv

dr. ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                     Şef Serviciu Reglementări

                                                                                                ing.  Daniela ALEXAN

 

 

 

   Întocmit:

 cons. Minodora PĂTROC