Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire staţie de betoane şi birouri”,

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE  ÎNCADRARE
     Nr.   din       .02.2011

 

 

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC. Paniman S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, str. Nojoridului, nr. 56, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 18578/15.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

   ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.01.2011 că proiectul „Construire staţie de betoane şi birouri”, propus a fi amplasat pe teren intravilan, în localitatea Poienii de Sus, comuna Bunteşti, nr. Cad. 115 1A,  nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

    Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 10. a)  Proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale

b) s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  26.01.2011 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.                                                                                                     

c) proiectul se referă la:- construirea unei staţii de betoane automatizată, amplasată pe platformă betonată, prevăzută cu malaxor, cu două silozuri pentru depozitarea cimentului şi cu 4 buncăre pentru depozitarea sorturilor de agregate naturale,

- clădirea administrativă se construieşte în regim P+1, va cuprinde birouri şi un grup sanitar

d) Alimentarea cu apă tehnologică pentru prepararea betonului şi asigurarea apei menajere şi igienico- sanitare se realizează din puţ săpat propriu cu H=12 m şi Dn=1000 mm, echipat cu staţie hidrofor.

 e) Evacuarea apelor tehnologice uzate provenite de la spălarea malaxorului şi autobetonierelor se va face în bazin decantor – separator cu 2 compartimente, betonat, cu V=2 mc, de unde apele uzate şi detritusul separat vor fi introduse în procesul de preparare a betoanelor.

Apele menajere uzate şi cele igienico-sanitare vor fi evacuate în bazin vidanjabil din fibră de sticlă. Energia termică se va asigura prin centrală termică proprie, pe combustibil solid.

f) proiectul a fost reglementat din punct de vedere al gospodăririi apelor prin Aviz de gospodărire a apelor nr. C123/25.06.2010 emisă de Administraţia Bazinală de Apă Crişuri.

    g)proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu

 modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar,

   h) nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării acordului de mediu, conform prevederilor legale.  

Condiţiile de realizare a proiectului:

 -  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 7 din 03.11.2010 emis de Primăria comunei Bunteşti, judeţul Bihor, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şi subsolului, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

  - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010 şi să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

     Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

            

           Director executiv 

 Ovidiu Constantin DĂESCU                                                                                                                                 

 

                           
  Şef Serviciu Reglementări        
                                                                                         
Daniela ALEXAN  

 

Întocmit :                          

  BERECZ Ladislau