Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire, cu caracter provizoriu, a unei staţii de vânzare gaz lichefiat auto”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.        din   .     .2011

 

     

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată deS.C. CARMINA COM SRL  ,cu sediul în localitatea Biharia, str. Cetatii, nr. 80 B, comuna Biharia, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 1578 din 27.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

  ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.04.2011 că proiectul "Construire, cu caracter provizoriu, a unei staţii de vânzare gaz lichefiat auto”propus a fi amplasat în localitatea Oşorhei, nr. 513 F, nr. cad. 51109, C.F. nr. 51109, comuna Oşorhei, judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

·        proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2., la pct. 3 – Industria energetică, lit. “c” – stocarea la suprafaţă a gazelor naturale. Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

·      Prin proiect se propune: amplasarea instalatiei tip monobloc cu un Vt=5000 l din care volum de stocare GPL admis in recipient fiind de 80%  din capacitatea recipientului, volum de apa (4000 litri stocare GPL); cabina operatorului , platforma betonata si cai de acces betonate.

·        Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø      Montarea unui rezervor cu structurămetalică , suprateran, pentru stocare G.P.L., cu capacitatea de 5000 l ,  echipat cu racorduri, aparaturăde măsurăşi control în conformitate cu PT C8 în vigoare – colecţia ISCIR;

Ø      Asigurarea GPL –ului in faza lichida  de la recipient spre pompa de distributie se va realiza  cu o pompa centrifuga antrenata  de un motor electric in constructie antiex.

Ø      Alimentarea masinilor  se va realiza prin intermediul unei pompe de distributie GPL, echipala cu furtun flexibil,pistol de alimentare, ventile, armaturi, aparatura de control afisare si inregistratre electronica.

Ø      Sistemul de alimentare cu GPL va fi legat la instalatia de impamantare  în vederea evitării încărcării statice;

Ø      Alimentarea cu apă în scop  igienico – sanitar se realizeazădintr-un rezervor de polietilena  V=1000 l , amplasat in  grupul sanitar;

Ø      Alimentarea cu energie electricăse va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricăexistentăîn zonă;

Ø      Apele uzate fecaloid – menajere se evacueazăîn bazinul betonat vidanjabil existent pe amplasament, care se vidanjeazăperiodic cu firmăautorizată;

Ø      Apele pluviale de pe amplasament se evacuează în reţeaua hidrografică;

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit autorizat ;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 20.04.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

·      Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

·      Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

       Condiţiile de realizare a proiectului :

·         Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor,  I.J.C. Bihor, A.S.P. Bihor, I.S.U. “ Crişana şi ISCIR Inspect Oradea;

·         Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 159 / 10.11.2010 emis de Comuna Osorhei, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·         In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu  şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

·         Se vor lua toate măsurile tehnico – organizatorice pentru exploatarea în siguranţă a instalaţiei în conformitate cu prevederile privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi cu prevederile Prescripţiilor tehnice – colecţia ISCIR în vigoare;

·           Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere care se deversează în bazin      betonat vidanjabilse vor încadra în valorile admise conform  NTPA 002 / 2002      modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

·           Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua hidrografică      se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin   H.G. nr. 352 / 2005;

·         Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

·         La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010 ,si sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu sau revizuirea autorizatiei .

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

  

        Şef Serviciu Reglementări               
                      ing. Daniela ALEXAN                                                          

                                                                                                                   

 

Întocmit:

Ing. Madalina Boros