Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Decontaminare sol si apa freatica in depozitul Marghita"

         proiect    DECIZIA     ETAPEI    DE     INCADRARE

                  Nr.    din        .2011

           

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC OMV PETROM SA  cu sediul în  Bucuresti , Calea Dorobantilor nr.239 ,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 11495 din  16.08.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

       decide,

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 09.11.2011  ca proiectul “Decontaminare sol si apa freatica in depozitul Marghita”,propus a se realiza in fostul depozit Petrom Marghita str. Garii nr.1, judetul Bihor

                                          nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
   
Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 13 litera a) 
–Orice modificari sau extinderi , altele decat cele prevazute in anexa 1 sau in prezenta anexa , deja autorizate , executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 09.11.2011  la sediul  APM Bihor.  

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună,  întrucât:  

      -proiectul propune realizarea unor lucrari de decontaminare a solului si a 21 foraje in vederea precizarii delimitarii poluarii solului si a apei subterane din zona amplasamentului.(15 buc in  interiorul amplasamentului , 6 buc in exteriorul amplasamentului). Excavarea solului se va executa cu un excavator cu cupa . Volumul total de sol compact ce va fi excavat este de 4800 mc.Datorita faptului ca pe baza investigatiilor anterioare s-a constatat ca peste straturile de sol contaminat pe alocuri se afla un strat de sol necontaminat acesta se va folosi la realizarea bazei impermeabilizate a prismei.Pe parcursul realizarii  excavatiei, solul considerat organoleptic necontaminat se va depozita separat si dupa finalizarea excavatiei , respectiv dupa examinarea de control efectuat in laborator se va utiliza  la reumplerea excavatiei, folosind doar solul in care concentratiile poluantilor au fost identificate  sub limita admisa.Prelevarile  si analizele de laborator vor fi efectuate de catre persoane specializate , acreditate  pentru aceste activitati. Componentii analizati :BTEX, TPH.

Evaluarea calitatii solului necontaminat depus in halda se va executa prin prelevari de probe prin forare.Pe suprafata  haldei de sol necontaminat prelevarea de probe se va  executa prin aplicarea unei grile de 20x20 m.

Prelevarile de probe  se vor executa prin forari in nodurile grilei aplicate , prelavandu-se probe de sol din metru in metru  si realizandu-se  o proba globala pentru fiecare foraj .Evaluarea calitatii solului va fi redata de analiza probelor  globale individuale pentru fiecare punct de prelevare.

Dupa efectuare excavatiei solurilor pana la nivelul planificat se vor efectua prelevari de probe de la fundul acesteia, precum si din peretii taluzurilor.

Biodegradarea prin metoda ex-situ, on-situ a solului contaminat cu hirocarburi si derivatii acestora  se va realiza folosindu-se  material microbiologic de tip Adepsoilbac, care au fost utilizate cu succes  in lucrari de remediere similare. Aceste specii microbiologice nu sunt patogene, nu sunt modificate genetic,  si prezinta activitate specifica in descompunerea poluantilor prezenti.

Stabilirea metodei de remediere a avut la baza excavarea si remedierea straturilor de sol cu poluarea cea mai semnificativa.Alegerea metodei folosite a fost motivata  de faptul ca prin excavarea straturilor de sol situate deasupra zonei saturate se va sista poluarea incontinuu a apei  subterane prin solubilizarea poluantilor  din straturile poluate , precum si de faptul ca descompunerea  se poate intensifica prin afanare si adaugare de nutrienti complementari, respectiv  existenta suprafetei necesare realizarii prismei in interiorul  amplasamentului. Pentru realizarea impermeabilitatii bazei prismei se va depune un strat de argila (sol considerat curat din groapa de excavatie) in grosime  de 10-20 cm , compactat peste care se va asterne o folie cu grosimea de min 0,3 mm.

Apa provenita  din precipitatii va fi dirijata spre baza  prismelor  unde va fi construit un baraj inelar pentru colectarea acesteia.Rolul barajului inelar de protectie este acela de a impiedica infiltrarea apei in sol precum si de preveniproducerea eroziunii si poluarii acestuia.Apa astfel colectata  va fi dirijata catre un filtru de pietris, prevazut cu tub DN 100 mm perforat, protejat cu un strat geotextil, care va filtra si dirija apa meteorica din jurul bazei prismei catre recipientul colector amplasat sub nivelul drenului astfel realizat.

Nutrientii preconizati a fi folositi sunt cei utilizati in agricultura care nu afecteaza sau dauneaza solului si organismului uman.Dozajul substantelor nutritive se va realiza  in asa fel incat , la sfarsitul decontaminarii sa nu ramana o cantitate insem,nata din subtantele nutrivite in sol.

-         amplasamentul proiectului propus nu se afla situat in arie protejata/sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora; 

-nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

       Conditiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea  decontaminarii ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.50/09.08.2011, emis de Primăria municipiului Marghita,precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului ;

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

- Se vor lua toate masurile pentru respectarea normelor din standardele in vigoare astfel incat sa nu se creeze disconfort in imediata vecinatate a amplasamentului.

                 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

        Director executiv

    Dr.ing.Ovidiu DĂESCU                    

 

                                                                                       Serviciu Reglementari

                                                                                      Ing. Mihaela CRACIUN

 

             Intocmit:

    Ing. Manuela MOLDOVAN