Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Demolare spital clinic judetean sectia boli infectioase”

 PROIECT   DECIZIA     ETAPEI    DE     INCADRARE

                                        Nr.    din      .12.2010

           

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de Primaria Municipiului Oradea prin Administratia Imobiliara  Oradea cu sediul în Oradea, str.P-ta Unirii nr.1, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 16482 din 11.11.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

       decide,

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 08.12.2010 ca proiectul “Demolare spital clinic judetean sectia boli infectioase”,in Oradea str.Tribunalului nr.8 , judetul Bihor

                                          nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
   
Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 13 litera a) 
–Orice modificari sau extinderi , altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau a fi in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 08.12.2010  la sediul  APM Bihor.  

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună,  întrucât:  

      -proiectul propune demolarea spitalului clinic judetean sectia boli infectioase , parter I,II  plus atelier, apalatorie , laborator, bloc administrativ, magazie , bloc alimentar, garaj cu exceptia Pavilionului II

 - amplasamentul proiectului propus nu se afla situat in arie protejata/sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora;

-nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

      Conditiile de realizare a proiectului:

a)      -prin modul de gestionare al deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie, in acest sens se va intocmi  si implementa un Plan de gestionare al deseurilor  care va contine :-inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri  ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de periculozitate

            -determinarea modalitatii si responsabilitatilor pentru implementarea masurilor de gestionare al deseurilor

Depozitarea temporara a deseurilor se va face in asa fel incat sa nu se creeze ambuteiaje de trafic in imediata apropiere a amplasamentului.Colectarea si transportul deseurilor rezultate se va realiza de catre societati autorizate in acest sens.

b)   Se vor lua toate masurile pentru respectarea normelor din standardele in vigoare astfel incat sa nu se creeze disconfort in imediata vecinatate a amplasamentului.

c)      Se vor respecta toate prevederile prevazute in avizele emise de alte autoritati;

                 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

        Director executiv

    Dr.ing.Ovidiu DĂESCU                   

 

                                                                                   Sef Serviciu Reglementari

                                                                                      Ing.   Daniela ALEXAN

 

             Intocmit:

    Ing. Manuela MOLDOVAN