Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Deschidere cariera de suprafata (calcar) in loc.Pestis , Valea Curaturii CF nr.5071, nr.cad.1157”

Proiect      DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE             

                                                        Nr.     din         .2011

                    

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C.NEESU COMPREST SRL  cu sediul în comuna  Vadu Crisului , sat  Vadu Crisului  nr.233, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 472 din 11.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                            AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

                                                                         decide,

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 19.01.2011 ca proiectul “Deschidere cariera de suprafata (calcar) in loc.Pestis , Valea Curaturii CF nr.5071, nr.cad.1157”

                                          nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
   Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 2 lit. „a” 
– cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;    

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  19.01.2011 la sediul  APM Bihor.    

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună,  întrucât:  

- suprafaţa perimetrului temporar de exploatare va fi de 0,0077 km2, conform fisei perimetrului temporar de exploatare anexata la documentatie;

-zona de explorare se afla in afara zonelor locuite –suprafata de teren propusa  pentru exploatarea este situata in intravilanul  localitatii Pestis  , teren ocupat si in prezent de cariera de piatra, se doreste redeschiderea acesteia.

- accesul la zona de explorare se va realiza pe un drum de cariera existent, amenajat si intretinut de beneficiarul  carierei

- amplasamentul proiectului propus nu se afla situat in arie protejata/sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora;

- nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

      Conditiile de realizare a proiectului:

a)      Beneficiarul va respecta tehnologia si adancimea de explorare cat si perimetrul de explorare, astfel incat sa   nu se aduca prejudicii riveranilor sau altor beneficiari;

b)      Perimetrul  de exploatare va fi marcat in teren prin bornare;

c)      Descarcarea materialelor excavate se va face direct in mijloacele de transport auto;

La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010, sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

                 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

        Director executiv

    Dr.ing.Ovidiu DĂESCU                   

 

                                                                                   Sef Serviciu Reglementari

                                                                                      Ing.   Daniela ALEXAN

 

             Intocmit:

    Ing. Manuela MOLDOVAN