Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Exploatare nisip în perimetrul temporar de exploatare Dealul Kuratura comuna Popeşti”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 000 din 00.12.2010

 

      

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC. Redolaj S.R.L., cu sediul în localitatea Vărzari nr.1A, spaţiu P9, comuna Popeşti, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 17473/26.11.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

   ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.12.2010 că proiectul „Exploatare nisip în perimetrul temporar de exploatare Dealul Kuratura comuna Popeşti”, propus a fi realizat în comuna Popeşti – Dealul Kuratura,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 

Justificarea prezentei decizii:

 

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 2.  a)  Cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1,

b) s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  15.12.2010 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.                                                                                                     

c) proiectul se referă la:- exploatarea rezervei de nisip silicios în perimetrul temporar de exploatare Dealul Kuratura, comuna Popeşti, în cantitate de 46800 mc, pe o suprafaţă de 15950 mp, lucrările de exploatare sunt de anvergură mică, cu impact redus şi temporar asupra mediului;      

                                                                                                                                                         
d) proiectul este reglementat din punct de vedere al gospodăririi apelor prin Aviz de gospodărire a apelor nr. C 247/07.12.2010, emis de A.N. Apele Române, ABA Crişuri Oradea;                                                                         

e)proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu

modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar şi nu se află în vecinătatea acestora,

f) la finalizarea lucrărilor de exploatare se vor realiza lucrările de refacere a mediului conform Planului şi Proiectului tehnic de refacere a mediului, prin rambleerea golurilor rămase pe berme şi taluzuri, amenajare taluzuri, îtindere de sol vegetal pe berme şi taluzuri, însămânţare cu iarbă, plantare arbuşti, în vederea creerii premizelor amenajării unui iaz piscicol cu zonă de agrement şi recreere, în cadrul unui proiect distinct.

 

g) nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării acordului de mediu, conform prevederilor legale.  

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 35 din 22.11.2010 emis de Primăria Comunei Popeşti, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

- Se vor respecta prevederile Avizului de gospodărire a apelor nr. C 247/07.12.2010, emis de A.N. Apele Române, ABA Crişuri Oradea;

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şi subsolului, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

   - La finalizarea lucrărilor de exploatare se vor executa lucrările de refacere a mediului conform Planului şi Proiectului tehnic de refacere a mediului

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

  - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010

       -  Titularul proiectului pentru executarea microcarierei de nisip are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.


 Director executiv
                      Ovidiu Constantin
DĂESCU                                                                                                                                

 

Şef Serviciu Reglementări                                                                                                                                                                

                                                                                                                                        Daniela ALEXAN  

 

Întocmit :                                                                                                                                                                 BERECZ Ladislau