Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Exploatarea nisipului si pietrisului din Perimetrul Ineu Pusta Husasău"

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

Nr.     din 

 

         Ca urmare a  solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC LEMONI COM SRL  cu sediul în TILEAGD str. Dumbravei nr.   43A, jud. Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 12339/20.07.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 27.07.2011, că proiectul:

“Exploatarea nisipului si pietrisului din Perimetrul INEU PUSTA HUSASAU-Licenta exploatare nr. 14114/2011 “

Amplasament:  com. Ineu, Perimetrul INEU PUSTA HUSASAU,  jud. Bihor

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

  I.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2.a –cariere, exploatări miniere de suprafata şi de extracţie a turbei, altele decât cele incluse în anexa nr. 1

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

-  Proiectul propune extractia de nisip si pietris conform Licentei de explatare nr. 14114/2011,de pe o suprafata de 1,128 kmp, (625362, 279557), (624946, 279746), (624606, 278782), (623230, 278809), (623517, 278337), (624988, 278412)]. Extractia se face cu excavatorul si incarcarea direct in autobasculante.

- obiectivul nu este generator de emisii poluante în aer, apă sau sol, nu generează   deşeuri, nu poluează fonic.

-  Nu au fost formulate observaţii din partea publicului  în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.   

 

   II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

-  Amplasamentul proiectului propus nu se află situat în sit Natura 2000 sau arie protejata

 Condiţiile de realizare a proiectului:

- In perioada de executie se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea poluarii apelor, pentru protectia factorilor de mediu, a zonelorapropiate si se va respecta intocmai proiectul prezentat, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale  

- Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul

- La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta de protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 din Ord.135/2010 al MMP si sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

     DIRECTOR EXECUTIV,

     Dr. Ing.  Ovidiu DAESCU

                                                                                                            Serviciu Reglementari

                                                                                                           Ing. Mihaela CRACIUN

 

 

 

 

 

 

 

         Intocmit sing. Eugen GAVECZ