Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Extindere fabrică de producţie „Ferro Press” şi organizare de şantier"

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE  ÎNCADRARE
     Nr. 00din 00.03.2011

 

 

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. Elektro Art S.R.L., cu sediul în comuna Mădăras, nr. 479, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 3129/ 17.02.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.03.2011 că proiectul Extindere fabrică de producţie „Ferro Press” şi organizare de şantier»,   propus a fi realizat pe teren intravilan, în comuna Mădăras, nr. 479, cu suprafaţa totală de 22 399 mp, nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

 Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, la pct. 10. a) – Proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale şi la pct. 13. a)  – Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,

b) Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar

c) S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  16.03.2011 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.                                                                                                     

d) Proiectul se referă la:- construirea unei extinderi a halei de producţie existente, în incinta S.C. Elektro Art S.R.L., cu suprafaţa de 6083,77 mp, cu regim de înălţime parter şi mezanin parţial, cu suprafaţa de 304,22 mp, pentru producţia de componente metalice presate din role de tablă de oţel, pentru monitoare, televizoare şi sisteme „home entertainment”. Extinderea halei de producţie se va realiza cu pereţi din casete metalice + vată minerală + tablă cutată, acoperişul va fi realizat din tablă cutată autoportantă + vată minerală + hidroizolaţie PVC, tâmplăria exterioară se va realiza din PVC, aluminiu şi oţel.  

d) Asigurarea apei potabile, menajere şi igienico-sanitare se va realiza din puţul forat cu adâncimea de 102 m., existent pe amplasament. Evacuarea apelor uzate se va face, prin intermediul staţiei de epurare mecano-biologice cu capacitatea de 23 mc/zi, existentă pe amplasament,  în canalul ANIF din apropiere.

e). Energia termică în spaţiile de producţie şi depozitare va fi asigurată prin generatoare de aer cald tip Robur G 60 cu putere termică de 58 kW. Pentru celelalte spaţii, la mezanin (apartamente de protocol) s-a prevăzut o încălzire cu corpuri statice (radiatoare din tablă de oţel), agentul termic de încălzire va fi asigurat de centrala termică proprie, pe combustibil gazos – GPL - din rezervor tip Skid. .

f) Proiectul propus este reglementat din punct de vedere al gospodăririi apelor prin Avizul nr. C 255/ 23.12.2010 – emis de către Administraţia Bazinală de Apă Crişuri.

g) nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării acordului de mediu, conform prevederilor legale. 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 -  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru construirea complexului turistic,

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 21 din 02.07.2010 emis de Comuna Bratca, judeţul Bihor, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului, subsolului şi biodiversităţii, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

  - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010 şi să solicite revizuirea autorizaţie de mediu emisă pentru funcţionare conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

     Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

             Director executiv 

Ovidiu Constantin DĂESCU                                                                                                                                 

 

                                                                          Şef Serviciu Reglementări   
          
                                                               Daniela ALEXAN  

 

Întocmit :       BERECZ Ladislau