Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Extindere linie mortare uscate cu o linie de gleturi pe bază de ipsos”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.        din  27.01.2011

 

     

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. CESAL S.A. cu sediul în municipiul Oradea, Calea Borşului, nr. 31, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 18761 din 17.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.01.2011 că proiectul Extindere linie mortare uscate cu o linie de gleturi pe bază de ipsos” propus a fi amplasat în municipiul Oradea, Şos.Borşului, nr.31,    nr. cad. 15369,11968,162802, judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

·        Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.  2,  la pct. 13.a) – “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

·      Prin proiect se propune.extinderea liniei de mortare uscate existentă în incinta S.C.Cesal S.A. Oradea cu o linie de gleturi pe bază de ipsos;

·      Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø         Montarea a  4 silozuri pe picioare metalice încastrate în fundaţii din beton armat, cu capacitate de 5 t fiecare, destinate depozitării materiilor prime pentru obţinerea gleturilor pe bazăde ipsos;

Ø        Repararea halei existente pe linia de mortare uscate constând în înlocuirea invelitorii existente şi a panourilor din tablăde la închidere cu panouri tristrat cu grosime de 4 cm;

Ø        Amenajare sistem de cântărire format din pod  bascul cu dimensiuni de 3m x 18 m şi capacitate de 60 t;

Ø        Alimentarea cu apă în scop potabil şi igienico – sanitar se  realizează de la reţeaua publicăde alimentare cu apăpotabilădin zonă; în scop tehnologic nu se utilizeazăapa decât pentru igienizare spaţii de producţie;

Ø        Alimentarea cu energie electricăse va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricădin zonă;

Ø        Apele uzate fecaloid – menajere se evacueazăîn reţeaua de canalizare menajerăa S.C. Cemtrade S.A. Oradea prin intermediul reţelei de canalizare internă;

Ø        Apele pluviale convenţional curate  vor fi colectate printr-un sistem adecvat de jgheaburi şi burlane şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvialăa S.C. Cemtrade S.A. Oradea;

·      Organizarea de şantier se va realiza în incinta amplasamentului, într-un spaţiu special amenajat, încercuit cu panouri provizorii de protecţie;

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea depozitării într-un depozit autorizat ;

·      Pământul rezultat din săpături va fi utilizate la umpluturi de incintă;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 26.01.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

·      Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

·      Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

       Condiţiile de realizare a proiectului :

 ·         Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor , la Primăria municipiului Oradea şi I.T.C. Bihor;

·         Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3627 / 08.12.2010 emis de Primăria municipiului Oradea, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·         In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

·           Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere care se deversează în reţeaua de      canalizare menajeră a S.C. Cemtrade S.A. Oradea, se vor încadra în valorile admise      conform  NTPA 002 / 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

·           Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua de canalizare      pluvială  a      S.C. Cemtrade S.A. Oradea, se vor încadra în valorile admise conform   NTPA 001 / 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

·         Dupăfinalizarea lucrărilor suprafaţa terenului se va aduce la starea iniţială;

·         Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

 ·         La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010, să solicite şi să obţină revizuirea autorizaţiei de mediu conform Ordinului M. M.D.D. nr. 1798 din 2007. 

 ·         Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

 

 

  

    Şef Serviciu Reglementări                                                                                              

            ing. Daniela ALEXAN

 

 Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE

Consilier superior