Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Extindere spaţiu de producţie pentru fabricarea peleţilor”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE  ÎNCADRARE
     Nr. 00din 00.03.2011

  

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC. Besmendoi S.R.L., cu sediul în comuna Tinca, str. Mureşului, nr. 80/A, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 1172/21.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.03.2011 că proiectul „Extindere spaţiu de producţie pentru fabricarea peleţilor”, propus a fi realizat pe teren intravilan, în comuna Tinca, str. Mureşului, nr. 80/A,  nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

    Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, la pct. 10. a) – proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale şi la pct.13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,

b) s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  02.03.2011 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.                                                                                                     

c) proiectul se referă la:- realizarea extinderii spaţiului de desfăşurare a activităţii de fabricare a peleţilor  (cu regim P, cu S=121,39 mp, cu structură metalică, pereţi sanwhich, acoperiş tip şarpantă cu invelitoare din tablă cutată) fără mărirea capacităţii de producţie, pentru acoperirea şi protejarea de intemperii a unui echipament (uscătorul de rumeguş, echipat cu cazan pe combustibil lemnos, cu P=51 kW) care face parte din Linia tehnologică, în curs de execuţie, avizată de A.P.M. Bihor prin Fişa tehnică de mediu, înregistrată cu nr. 10787/04.08.2008.

d) Asigurarea apei menajere şi igienico-sanitare se realizează din reţeaua publică a comunei Tinca. În procesul tehnologic apa se utilizează doar la umectarea rumeguşului prea uscat în atmosferă umedă.

e) Nu se evacuează ape tehnologice uzate. Apele menajere uzate şi cele igienico-sanitare vor fi evacuate în bazin vidanjabil betonat cu V=5,5 mc. Energia termică în spaţiile de supraveghere se asigură prin minicentrală termică proprie, pe combustibil solid - peleţi. În spaţiile de producţie nu este necesară încălzirea.

f) Proiectul iniţial „Linie tehnologică pentru fabricarea peleţilor a fost reglementat din punct de vedere al protecţiei mediului prin Fişă tehnică de mediu avizată de APM Bihor în data de 07.08.2008. 

g)proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu

modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar,

h) nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării acordului de mediu, conform prevederilor legale.  

 Condiţiile de realizare a proiectului:

 -  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea extinderii halei de producţie,

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 17 din 21.12.2010 emis de Comuna Tinca, judeţul Bihor, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şi subsolului, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

  - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010 şi să solicite emiterea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de producţie, pe baza unei documentaţii întocmite conform Art. 8 din Ordinul MMDD nr. 1798/2007.

     Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

             Director executiv 

Ovidiu Constantin DĂESCU                                                  


Şef Serviciu Reglementări                                                                                                                                                                 

 Daniela ALEXAN  

 

Întocmit :                                                                           
 BERECZ Ladislau