Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Extindere unitate colectare şi procesare lapte”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE  ÎNCADRARE
     Nr. 00din 00.02.2011

 

 

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC. Moisi Serv Com S.R.L., cu sediul în localitatea Borşa, nr. 8, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 74/ 04.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.02.2011 că proiectul „Extindere unitate colectare şi procesare lapte”, propus a fi realizat pe teren intravilan, în comuna Săcădat, localitatea Borşa, nr. 8,  nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

    Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,

 b) s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  16.02.2011 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.                                                                                                     

c) proiectul se referă la:- realizarea extinderii spaţiului de desfăşurare a activităţii de fabricare a produselor lactate şi a brânzeturilor (cu regim P+M) fără mărirea capacităţii de producţie, în vederea conformării cu normele de sănătate publică şi cu reglementările Uniunii europene, prin construirea unor anexe la parter ca: - hol acces, -  spaţii de trecere, - cameră frigorifică, - vestiare filtru, - cameră livrare, - sală de mese,  respectiv la mansardă cu: - depozit produse proaspete şi magazie.

- Proiectul prevede de asemenea realizarea unui bazin separator de grăsimi pe circuitul de evacuare a apelor tehnologice uzate, care va fi realizat din material impermeabil, cu capacitatea de 300 l, cu 2 compartimente, care să permită preepurarea apelor tehnologice uzate în cantitate maximă de 3,08 mc/zi=0,38 mc/h => Q=0,04 l/s.

d) Alimentarea cu apă tehnologică şi asigurarea apei menajere şi igienico- sanitare se realizează din puţ săpat propriu cu H=15 m şi Dn=1200 mm, echipat cu staţie hidrofor prevăzută cu electropompă submersibilă cu Q=9,0 mc/h.

e) Evacuarea apelor tehnologice uzate provenite de la spălarea instalaţiei tehnologice şi a ambalajelor se va

face în bazin vidanjabil betonat cu V= 40 mc, prin intermediul unui separator de grăsimi cu 2 compartimente, confecţionat din material impermeabil, cu V=300 l.

Apele menajere uzate şi cele igienico-sanitare vor fi evacuate în bazin vidanjabil betonat cu V=20 mc.     Energia termică se asigură prin centrală termică proprie, pe combustibil solid, cu P=80 kW.

f) Activitatea de fabricare a produselor lactate şi a brânzeturilor este reglementată din punct de vedere al protecţiei mediului prin Autorizaţia de mediu nr.28/ 04.02.2010 emisă de APM Bihor şi din punct de vedere al gospodăririi apelor prin Notificarea pentru punerea în funcţiune nr. 197/ 28.09.2009 emisă de ANAR – Direcţia Apelor Crişuri.

g)proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu

modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar,

h) nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării acordului de mediu, conform prevederilor legale.  

Condiţiile de realizare a proiectului:

 -  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea extinderii construcţiei,

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 11 din 25.08.2010 emis de Primăria comunei Săcădat, judeţul Bihor, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şi subsolului, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

  - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010 şi să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu nr. 28/04.02.2010, cu valabilitate până în data de 03.02.2015.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

             Director executiv  
                Ovidiu Constantin DĂESCU                                                                                                                                  

 

                                                                                                                           Şef Serviciu Reglementări 

                                                                                                                                        Daniela ALEXAN  

 

Întocmit :                                                                                                                      
  BERECZ Ladislau