Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Înfiinţare unitate depozitare şi condiţionare cereale la SC. IULIUS AGROCOM SRL

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.              din    

                 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de către SC. IULIUS AGROCOM SRL cu sediul în Săcueni,  str. Leta Mare, nr. 30/A, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 5182/21.03.2011 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

 Decide

      ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.03.2011, că proiectul „Înfiinţare unitate depozitare şi condiţionare cereale la SC. IULIUS AGROCOM SRL cu sediul în Săcueni,  str. Leta Mare, nr. 30/A, judeţul Bihor   ”, propus a fi amplasat în Săcueni, str. Leta Mare, nr. 30/A, nr. cadastral 50896

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

    I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  • Proiectul nu se încadrează în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 445/2009

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

·        Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

·        A fost realizată verificarea amplasamentului, s-a întocmit procesul verbal (nr.  5503/28.03.2011),  a fost completatălista de control pentru etapa de încadrare, s-a realizat consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 30,03.2011 desfăşurată la sediul Agenşiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

·        În  urma analizei caracteristicilor proiectului (suprafaţa ocupată, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu are un impact semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes comunitar - ROSCI0021 Câmpia Nirului

 ·        Proiectul propus nu provoacă o deteriorare sau pierderea unor habitate naturale de interes comunitar şi nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia habitatului de interes comunitar.

·        Proiectul propune  modernizarea a trei depozite de cereale existente şi construirea unui corp nou, modernizarea laboratorului existent, modernizare cântar şi aciziţionare uscător de cereale. 

·        Pentru proiect a fost emis Certificat de Urbanism nr. 9/16.03.2011 de către Primăria Oraşului Săcueni, cu funcţiunea actuală de teren cu curţi şi construcţii agroindustriale şi sediu de societate comercială;

·        Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnica.

·        Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect, conform  legislaţiei  specifice în  vigoare.

  Condiţiile de realizare a proiectului:

 ·                   Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnica, inclusiv cele privitoare la organizarea de şantier, managementul deşeurilor şi refacerea mediului.

·                   În timpul lucrărilor se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul functionării şi care nu genereaza zgomot peste limite admise;

·                   Materialele necesare executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;    

·                   Se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate în timpul perioadei de construcţie; 

·                   Se vor realiza spaţii special amenajate, pentru pentru colectarea/stocarea temporară a deşeurilor rezultate  atât în timpul lucrărilor de execuţie a proiectului, cât şi în timpul funcţionării obiectivului;

·                   Nu se vor depozita materiale de construcţie sau deşeuri în afara perimetrului deţinut de titularul proiectului;

·                   Deşeurile rezultate atât în perioada construcţiei cât şi a functionarii obiectivului, vor fi colectate selectiv şi controlat şi vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract;    

·            Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.  9/16.03.2011 de către Primăria Oraşului Săcueni.

·            Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului, subsolului, biodiversităţii şi gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi de reducere a impacului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar – ROSCI 0021 Câmpia Niruluidin care acesta face parte.

·          Terenul va fi adus la stare corespunzătoare după finalizarea lucrărilor.

·          Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

·          Titularul are obligaţia de a menţine starea de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor naturale precum şi de a asigura integritatea ariilor naturale protejate, respectiv a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000;

·         La refacerea zonelor afectate de activităţile de construire se interzice introducerea de specii alohtone datorită posibilului impact negativ manifestat asupra speciilor native existente pe amplasament şi în vecinătatea acestuia;

 ·        La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta de protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art. 49 din Ord. 135/2010 al MMP.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată. 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

  

Director executiv :

Dr. ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

 

 

 

 

                                                                                          Şef Serviciu Reglementări

                                                                                           ing. Daniela ALEXAN

 

 

   

 

 

   Întocmit:

  cons Minodora PĂTROC