Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Modernizare fabrică de mortare uscate – linie uscare nisip”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE  ÎNCADRARE
     Nr.    din     .02.2011

 

 

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC. Adeplast S.A., cu sediul în municipiul Oradea, str. Uzinelor, nr. 3, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 974/ 18.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

   ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.02.2011 că proiectul Modernizare fabrică de mortare uscate – linie uscare nisip”, propus a fi amplasat pe teren intravilan, în incinta fabricii Adeplast Oradea, str. Uzinelor nr. 3,  nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

    Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa nr. 2, la pct.13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,

b) s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  02.02.2011 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.                                                                                                     

c) proiectul se referă la:- construirea unei linii de uscare a nisipului cu Sc=225 mp, amplasată pe platformă betonată, care este compusă din: - platformă betonată pentru prezvântarea nisipului, - buncăr metalic, - bandă transportoare, - arzător gaz natural pentru producerea aerului cald, - instalaţie de filtrare pentru aer, - elevator, - site, - sistem desprăfuire,

d) Nu este necesară apa în fluxul de uscare a nisipului, apele reziduale şi apele meteorice de pe platforma betonată de prezvântare a nisipului vor fi colectate prin rigole şi printr-un bazin decantor vor fi evacuate în canalizarea pluvială.

    e)proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu

modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar,

   h) nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării acordului de mediu, conform prevederilor legale.  

Condiţiile de realizare a proiectului:

 -  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea investiţiei;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5753 din 27.12.2010 emis de Primăria Municipiului Oradea, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

- Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şi subsolului, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

   -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau  accident care afectează semnificativ mediul.

 - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010 şi să solicite revizuirea autorizaţie de mediu nr. 150/23.04.2009, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

            

            Director executiv 

Ovidiu Constantin DĂESCU                                                                                                                              


 Şef Serviciu  eglementari   

Daniela Alexan          

                                               

Întocmit :                       
 BERECZ Ladislau