Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Platformă parcare autoturisme str. Patrioţilor”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.         din  06.07.2011

 

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. CERTINVEST S.R.L. cu sediul în municipiul Oradea, str. Teatrului, nr. 5, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 8056 din 13.05.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.07.2011 că proiectulPlatformă parcare autoturisme str. Patrioţilorpropus a fi amplasat în municipiul Oradea, str. Patrioţilor, nr. 2, nr. cad. 3730, C.F. nr. 169442,nr. cad. 165631, C.F. nr. 165631, judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

·       Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.  2,  la pct. 10 – Proiecte de infrastructură, lit. “b” – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

·       Prin proiect se propune.amenajarea a 70 locuri de parcare pentru trafic uşor                 ( autoturisme) pe un teren viran cu Sutilă = 2800 mp, proprietate privată a  S.C. Certinvest S.R.L. Oradea;

·       Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø        Nivelarea terenului viran existent, acoperirea cu balast cu grosimea de 30 cm după compactare, turnare beton asfaltic cu grosimea de 4 cm corespunzătoare pentru traficul rutier uşor;

Ø        Alimentarea cu apă în scop potabil şi igienico – sanitar se  realizează de la reţeaua publicăde alimentare cu apăpotabilădin zonă; în scop tehnologic nu se utilizeazăapă;

Ø        Alimentarea cu energie electricăse va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricădin zonă;

Ø        Apele pluviale convenţional curate de pe platforma parcării vor fi colectate printr-o reţea de canalizare internă din conducte PVC-KG SN4 cu D = 315m şi vor fi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială din zonă;

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea depozitării într-un depozit autorizat ;

·      Pământul rezultat din săpături va fi utilizat la amenajarea spaţiilor verzi;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 06.07.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

·      Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

·      Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

       Condiţiile de realizare a proiectului :

·         Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor , la Primăria municipiului Oradea şi la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Bihor;

·         Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1141 / 05.05.2011 emis de Primăria municipiului Oradea, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·         In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

·       Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua de canalizare pluvială  a municipiului Oradea, se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 din 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

·         Dupăfinalizarea platformei pentru parcare, terenul rămas va fi acoperit cu un strat de pământ vegetal cu grosimea de 10 cm şi va fi semănat cu gazon;

·         Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

·         La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010. 

 

·         Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                    

 

                                                                                                             Serviciu Reglementări   . Mihaela Crăciun

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE

Consilier superior