Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Proiect modificator pentru pensiune turistică de la P+E+M la P+2E+M”,

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.   din .12.2010

             Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de către d-l Pavel Iosif, cu domiciliul în Oradea,  str. Caişilor, nr. 39, înregistrată la APM Bihor cu nr. 14530 din 13.10.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

Decide

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.11.2010, că proiectul „Proiect modificator pentru pensiune turistică de la P+E+M la P+2E+M”, propus a fi amplasat în Oraşul Nucet, propus a fi amplasat în Oraşul Nucet, satul de Vacanţă Vârtop, nr. 611-612, nr. Cad. 561,562, 611, 612, 695, 752, 753,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

    I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  • Proiectul nu se încadrează în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 445/2009

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

·        Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

·        A fost realizată verificarea amplasamentului, s-a întocmit procesul verbal (nr. 16469/11.11.2010),  a fost completatălista de control pentru etapa de încadrare, s-a realizat consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 24.11.2010 desfăşurată la sediul A.P.M.Bihor.

·        În  urma analizei caracteristicilor proiectului (suprafaţa ocupată, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu are un impact semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes comunitar - ROSCI0002 Apuseni şi ROSPA0081 Munţii Apuseni-Vlădeasa, Parcul Natural Apuseni.

·        Proiectul propune adăugarea unui etaj la pensiunea turistică în construcţie, precum şi amenajarea locurilor de parcare şi a căii de acces aferente pensiunii.

·        Există avizul favorabil al Administraţiei Parcului Natural Apuseni.

·        Pentru proiect a fost emis Certificat de Urbanism nr. 23/16.07.2010 de către Primăria Oraşului Nucet.

·        Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnica.

·        Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect, conform  legislaţiei  specifice în  vigoare.   

 Condiţiile de realizare a proiectului:

·                   Se vor respecta prevederile cuprinse în documentatia tehnica, inclusiv cele privitoare la organizarea de santier, managementul deseurilor şi refacerea mediului.

·        Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 23/16.07.2010 emis de Primăria Oraşului Nucet.

·        In perioada de executie se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea poluarii apelor, pentru protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate si se va respecta întocmai proiectul prezentat, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

·                   Organizarea de şantier va fi realizată pe amplasament, fără a fi afectate zonele învecinate, iar terenul va fi adus la stare corespunzătoare după finalizarea lucrărilor.

·                   Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

·                   La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta de protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art. 49 din Ord. 135/2010 al MMP.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată. 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Ovidiu DĂESCU

 

 

 

 

Şef Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării

Ing. Daniela ALEXAN

 

 

Şef Serviciu Implementare Politici de Mediu

Ing. Monika CIUPLEU

 

 

    Întocmit:  Adela TUDUCE