Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Reabilitare şi modernizare reţea de apă şi canalizare de-a lungul drumului DN 19, partea stângă şi pe partea dreaptă"

                                                    

       DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr...../Data........

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BIHARIA din localitatea  Biharia, str. Cetăţii, nr. 12,  judeţul Bihor,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.17147/22.11.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.02.2011, pentru proiectul  "Reabilitare  şi modernizare reţea de apă şi canalizare de-a lungul drumului DN 19, partea stângă şi pe partea dreaptă",  propus a fi realizat în localitatea Biharia, străzile Trandafirilor şi Cetăţii, nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

     Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 10, Puncte de infrastructură, litera b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusive construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

- s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  23.02.2011, la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

- activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună,  întrucât: 

- proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

- amplasamentul lucrarilor este în intravilanul localitatii Biharia,  pe domeniul public al Comunei Biharia ,destinaţia  rămânând aceeasi şi după realizarea proiectului.

-investitia nu necesită realizarea de noi captări de apă, alimentarea cu apă realizându-se din reţeaua de apa potabilă existentă a Comunei Biharia.

 -investitia consta în reabilitarea  reţelei de alimentare cu apă  şi canalizare pe strada Trandafirilor, începând de la castelul de apă şi strada Cetăţii , pe ambele părţii a drumului naţional DN 19 Oradea- Satu Mare. Conducta se va poza în spaţiul verde dintre trotuar şi şanţul drumului naţional .Sunt prevăzute trei subtraversări de drum naţional realizate prin foraj orizontal şi conducta de protecţie, pentru o mai bună exploatare a sistemului de alimentare.Adâncimea medie de pozare a  conductelor va fi de 1,0m , iar lăţimea săpăturii va fi de 0,6 m. Acoperirea conductelor se va face cu nisip , sau cu material rezultat din săpătură, care va fi compactat în straturi de max. 30 cm. Sub sistemul rutier se va umple cu un strat de 30 cm de ballast compact până la 98%.

- se propune şi montarea a 7 hidranţi de incendiu supraterani pe partea stângă a drumului naţional.

- se propune realizarea 300 de branşamente  realizate prin piese speciale de branşare, vană de concesie şi cămin de apometru la limita proprietăţii locatarilor, cu izolaşii termice şi ţevi flexibile . Lungimea unui record variază de la 2 m la 4 m.

- prin proiect sunt prevăzute măsuri de diminuare a impactului asupra mediului şi de gestionare corespunzătoare a deşeurilor .

- sistemul de canalizarea menajeră  se va realize pe lungime de L = 7143,5 m, str. Trandafirilor şi str. Cetăţii , iar de la str. Cetăţii – conducta de refulare L= 465 m. Tuburile de canalizare se vor monta cu panta necesară să asigure scurgerea apei gravitaţional, să aibă viteză de autocurăţire în funcţie de diametrul tuburilor şi de conţinutul de impurităţi din apele uzate. Sunt prevăzute două subtraversări ale drumului naţional DN 19 şi 300 de racorduri individuale.

- canalizarea menajeră propusă se va racorda la sistemul de canalizare menajeră a Municipiului Oradea odată cu aprobarea investiţiei de canalizare menajeră care cuprinde întreaga localitate Biharia.

-   nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect;

-  realizarea investiţiei şi exploatarea acesteia nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

-  aplasamentul proiectului propus nu se află situat în arie protejată/ sit Natura 2000 sau în vecinătatea acestora,

     Condiţiile de realizare a proiectului:

 -  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.93 din 08.11.2010 emis de Primăria Municipiului Oradea, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

-  Pentru limitarea disconfortului iminent ce apare în perioada de construcţie, mai ales pe timpul verii se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deserversc şantierul, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine. De asemenea, transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit.

-  Programul de lucru al Constructorului va fi stabilit astfel încât să afecteze cât mai puţin perioada de odihnă a populaţiei rezidente în zonă

-  Se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare pentru a obliga conducătorii auto să reducă viteza în zona lucrărilor şi să acorde atenţie sporită circulaţiei pentru a se evita accidentarea riveranilor.

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

       La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010, să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

              

 

Director executiv

Dr. ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

     

 

 

 

 

 

 

                                                                              Şef Serviciu Reglementări

                                                                                  ing.  Daniela ALEXAN

 

 

 

 

   Intocmit:

 Cons. Minodora PĂTROC