Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Reabilitare pod peste Crisul Repede in satul Fughiu pe drumul DC 44"

                                                    DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                                                        Nr.      din   

 

           Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA OSORHEI cu sediul în comuna Osorhei localitatea Osorhei nr. 71, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 6856/20.04.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

  

                         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 15.06.2011 ca proiectul “Reabilitare pod peste Crisul Repede in satul Fughiu pe drumul DC 44”, propus executat in localitatea Fughiu peste Crisul Repede,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: 

a)  proiectul se încadrează în prevederileH.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 13 lit. „a”– orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;    

b)  s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  15.06.2011  la sediul  APM Bihor.

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună,  întrucât:  

- lungimea podului este de 111 m cu o latime a carosabilului de 7,0 m, precum si doua trotuare pietonale de 1,0 m;

- lucrarile propuse nu se vor executa in cursul de apa si se afla in afara zonelor locuite;    

- accesul in zona lucrarilor  se va realiza pe  drum DC 44 existent; 

- nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatezarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

 II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

- amplasamentul proiectului este localizat in situl Natura 2000 ROSCI0050 – Crisul Repede amonte de Oradea;

- s-a emis avizul favorabil nr.  323/05.06.2011 pentru desfasurarea activitatii propuse, de catre APS AQUA CRISIUS Oradea custodele ariei protejate;            

- s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare in procedura de evaluare adecvata, consultarea membrilor CAT in sedinta din data de 15.06.2011 la sediul A.P.M. Bihor;

- prin realizarea proiectului si prin functionarea obiectivului nu se vor produce modificari fizice in aria naturala protejata, respectiv in siturile Natura 2000 si nu vor fi afectate speciile si/sau habitatele de interes comunitar pentru care acestea au fost desemnate;

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 Conditiile de realizare a proiectului:

a)      Pe parcursul lucrarilor sterilul va fi depozitat la 120 m de limitele perimetrului, solul vegetal fiind depozitat separat;

b)      Beneficiarul va respecta tehnologia de executie, astfel incat sa nu se degradeze malurile si sa nu se aduca prejudicii riveranilor sau altor beneficiari;

c)      Inainte de inceperea lucrarilor, perimetrele de executie vor fi marcate in teren prin bornare;

d)      Drumurile existente vor fi folosite pe baza unor conventii scrise, incheiate cu detinatorii acestora, iar in cazul cand terenurile de acces la perimetre sunt proprietate privata se va solicita acordul proprietarului terenului respectiv;

e)      Deseurile de pe cursul de apa si maluri vor fi colectate in saci de nailon, dupa care vor fi transportate si depozitate in halda de deseuri a municipiului Oradea;

f)        Nu se vor executa nici un fel de lucrari in albia minora pe perioada de reproducere a faunei piscicole 15 februarie – 30 mai.

La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010.

                 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

              

 

               DIRECTOR EXECUTIV,                                  

         Ovidiu  Constantin  DĂESCU                              

                                                                                                 Sef serviciu reglementari

                                                                                                          Daniela ALEXAN

 

 

 

 

 

 

Intocmit: Consilier  Nelu NISTOR