Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Realizare iaz piscicol prin exploatarea nisipurilor si pietrisurilor"

                                        

 DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
 
Nr.    din   

 

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. SIMBAC S.A ORADEA cu sediul în municipiul Oradea Sos. Borsului nr. 37/A, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 17689/30.11.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                          AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 08.12.2010 ca proiectul Realizare iaz piscicol prin exploatarea nisipurilor si pietrisurilor, propus a fi amplasat pe raza municipiului Oradea, din perimetrul Santaul Mic – Simbac 1,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)  proiectul se încadrează în prevederileH.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 2 lit. „a”– cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;    

b)  s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  08.12.2010  la sediul  APM Bihor.

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună,  întrucât:  

- suprafaţa perimetrului de exploatare va fi de 0,02 Kmp, situata in perimetrul Santaul Mic – Simbac 1, nr. cadastral 15623, conform fisei de localizare a perimetrului de exploatare anexata la documentatie;

- zona de extractie se afla in afara zonelor locuite;    

- accesul la zona de exploatare se va realiza pe un drum existent de exploatare amenajat si intretinut de benefdiciarul balastierei.

- amplasamentul proiectului propus nu se afla situat in arie protejata/sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora;

- nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatezarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect. 

 Conditiile de realizare a proiectului:

a)      Pe parcursul exploatarii sterilul va fi depozitat la 120 m de limitele perimetrului, solul vegetal fiind depozitat separat;

b)      Beneficiarul va respecta tehnologia de extractie cat si perimetrul de extractie, astfel incat sa nu se degradeze malurile excavatiei si sa nu se aduca prejudicii riveranilor sau altor beneficiari, exploatarea balastului se va face pana la cota Z = 96 m.

c)      Inainte de inceperea excavatiilor, perimetrul exploatarii va fi marcat in teren prin bornare, iar pentru protectia terenurilor invecinate se va respecta unghiul de taluz de 300;

d)      Drumurile existente vor fi folosite pe baza unor conventii scrise, incheiate cu detinatorii acestora, iar in cazul cand terenurile de acces la perimetrul sunt proprietate privata se va solicita acordul proprietarului terenului respectiv;

e)      Zona de extractie se va pastra curata, fara depozitarea deseurilor de orice fel, in lacul de apa format sau in zona drumului de exploatare;

La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010, sa solicite si sa obtina revizuirea autorizatiei de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

                 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

              

 

               

       Director executiv,

        Ovidiu  Constantin  DĂESCU

 

 

 

   Sef  serviciu reglementari

             Daniela ALEXAN

 

 

 

 

Intocmit: Consilier  Nelu NISTOR