Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Realizare spaţiu verde pe terenul înscris în C.F. NDF 55, nr. cad. 132 şi 152”

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.        din  26.01.2011

 

              Ca urmare a solicitării nr. 2518 / 09.08.2010 de emitere a acordului de mediu adresată de Oraşul Valea lui Mihai, cu sediul în Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei, nr. 2, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 11102 din 10.08.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.01.2011 că proiectul“Realizare spaţiu verde pe terenul înscris în C.F. NDF 55, nr. cad. 132 şi 152”propus a fi amplasat în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,   nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

·        Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.   2,  la pct. 10 – Proiecte de infrastructură, lit. “b” – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

·      Prin proiect se propune.realizarea unei zone verzi cu S = 19600 mp, pentru locuitorii din zonă,având trei funcţiuni: decorativă, recreativ – educativăşi sanitară, care va contribui la creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşului prin asigurarea unor condiţii de relaxare şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu;

·      Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø        Amenajarea unei suprafeţe verzi de 12.210 mp prin plantare de arbori şi arbuşti foioşi, plante floricole, gard viu şi gazon, astfel încât săse combine culorile urmărindu-se efectele curative ale culorilor şi asigurarea necesarului de oxigen;

Ø        Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii cu S = 1421 mp, pe categorii de vârstă, astfel:un spaţiu de joacăpentru copii cu vârsta sub 7 ani format din groapă de nisip, balansoare, leagăne şi topogane, respectiv, un cadru de joacăcombinat destinat copiilor cu vârte între 7 – 14 ani, format din topogan şi pistăpentru role;

Ø        Amenajare alei cu lăţimea de 2 m, din elemente de pavaj din beton, însumând o suprafaţă de 1000 mp; împrejmuire cu panouri bordurate pe o lungime de       303,1 ml, montare  poartăpentru acces auto şi două porţi pentru acces pietonal;

Ø        Dotare cu mobilier – bănci cu cadru din oţel inoxidabil şi cu suprafaţă de şedere din lemn de esenţă tare, recipienţi şi europubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

Ø        Alimentarea cu apă pentru sistemul de irigaţii ( stropire spaţii verzi) se va realiza de la reţeaua publicăde alimentare cu apăpotabilădin zonăprin intermediul unei staţii de ridicare a presiunii amplasată într-un cămin subteran împreună cu echipamentul de automatizare al sistemului de irigaţii;

Ø        Alimentarea cu energie electricăpentru sistemul de iluminat şi sistemul de irigaţii se va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricădin zonă;

Ø        Apele pluviale de pe suprafaţa aferentă obiectivului vor fi colectate prin rigole betonate şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvialădin zonă;

·      Organizarea de şantier se va realiza în incinta amplasamentului, într-un spaţiu special amenajat, încercuit cu gard provizoriu de protecţie, închis pe timp de noapte cu porţi provizorii;

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea depozitării într-un depozit autorizat ;

·      Pământul rezultat din săpături va fi utilizate la umpluturi de incintă;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 26.01.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

 II.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvatăsunt următoarele:

  • Amplasamentul proiectului este situat în situl Natura 2000 - Câmpia Careiului ROSCI 0020;

·        S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 26.01.2011 la sediul  A. P.M.Bihor;

·        Prin realizarea proiectului şi prin funcţionarea obiectivului nu vor fi afectate speciile şi / sau habitatele de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl;

·        Titularul proiectului deţine Avizul favorabil nr. 7 din 02.12.2010, emis de custode –Fundaţia “FEIES EUROPA WELSTANSCHAUUNG” Cluj - Napoca cu condiţii impuse privind conformitatea lucrărilor executate cu documentaţia depusă şi asigurarea integrităţii speciilor şi habitatelor pentru care situl a fost desemnat.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

       Condiţiile de realizare a proiectului :

·         Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor şi custodele sitului Natura 2000;

·         Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 14 / 22.03.2010 emis de oraşul Valea lui Mihai, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·         In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru  protecţia tuturor factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

·         Nu se vor realiza lucrări în afara perimetrului delimitat, conform schiţei şi memoriului tehnic;

·         Nu se vor deversa pe teritoriul sitului protejat nici un fel de deşeuri, reziduuri, ori alte materiale rămase în urma lucrărilor  de construcţii;

·           Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate în reţeaua pluvială din zonă se vor      încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 din      2005;

·         Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor şi custodele, în termenul cel mai scurt, despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul, habitatele şi speciile protejate pentru care a fost declarat situl;

·         La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010.  

 ·         Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

 

 

       Şef Serviciu Reglementări                                                                                               

        ing. Daniela ALEXAN

 

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE

Consilier superior