Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Rovina – Prima împădurire a terenurilor agricole”

PROIECT - DECIZIA ETAPEI DE  ÎNCADRARE
   

  Nr. 000din  00.06.2011

 

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Baidoc Florian, cu domiciliul în localitatea Dumrăvani, nr. 64, comuna Bunteşti, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 9688/02.06.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,  

AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

 decide,

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.06.2011 că proiectul „Rovina – Prima împădurire a terenurilor agricole”, propus a fi realizat pe teren extravilan, în localitatea Dumbrăvani, comuna Bunteşti, nr. Cad. 587/1, 587/2, 587/3, 585, cu suprafaţa totală de 6,5 ha, nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

    Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, la pct. 1. – Agricultură, silvicultură şi acvacultură, litera d) – împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestierăsau defrişare în scopulschimbării destinaţiei terenului

 - Proiectul  propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

b)S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  22.06.2011 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact pozitiv asupra calităţii factorilor de mediu.                                                                                                     

c) Proiectul se referă la:- Prima împădurire a terenurilor agricole neproductive în suprafaţă totală de 6,5 ha, situate în extravilanul localităţii Dumbrăvani, comuna Bunteşti, cu nr. Cad.587/1, 587/2, 587/3, 585.

Terenul studiat pentru împădurire a fost încadrat în Grupa Ecologică (G.E.-61) Deluros de goruneto-dtejărete şi s-a stabilit compoziţia de regenerare de 70% stejar şi 30% frasin, cu un număr de 5000 de puieţi la hectar.

Proiectul propus prevede următoarele lucrări: - pregătirea terenului prin înlăturarea tufărişurilor, rugilor şi ierburilor înalte, - drenarea terenului cu exces de umiditate, - pregătirea solului pentru plantarea puieţilor în gropi, - întreţinerea plantaţiei.

d)Realizarea plantaţiei are un impact pozitiv asupra mediului prin: - contribuţie la prevenirea pagubelor produse de factorii naturali – dăunători; - prin reducerea eroziunii solurilor; - prin îmbunătăţirea capacităţii de reţinere a apei; - creşterea calităţii aerului prin stocarea bioxidului de carbon în biomasa produsă.

e)nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării acordului de mediu, conform prevederilor legale. 

 Condiţiile de realizare a proiectului:

 -  Se va respecta proiectul elaborat de S.C. Ecosilva S.R.L., depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru prima împădurire a terenurilor agricole,

 - Atât în perioada de realizare a proiectului, cât şi ulterior se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului, subsolului şi biodiversităţii, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. 

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

 - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010.

     Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

            Director executiv 

Ovidiu Constantin DĂESCU                                                                                                                                  

 

              Serviciul  Reglementări      
Mihaela Crăciun                                                                                                                                                              

                                                                                                                                        

Întocmit :                                                                       

   BERECZ Ladislau