Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul PUZ “ Modificare parţială UTR2, subzona L3, pentru creerea subzonei funcţionale industrie nepoluană”

PROIECT DECIZIA  nr.     din  30.11.2011                                                                              

 

privind solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu 

nr. 18545 / 22.11.2011,

         În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de  30.11.2011  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informării publicului prin anunţuri repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  publicului,  în baza Certificatului de urbanism nr. 82 / 07.09.2011 emis de Comuna Paleu,

                                         Agenţia   pentru   Protecţia   Mediului   Bihor  decide că:

          Plan  Urbanistic Zonal Modificare parţială UTR2, subzona L3, pentru creerea subzonei funcţionale industrie nepoluană

Amplasament : zona este cuprinsăîn P.U.G. comuna Paleu, intravilan sat Săldăbagiu de Munte, nr. cad. 3235, judeţul Bihor.

 Titular : Comuna Paleu,  judeţul Bihor

 care  propune

-         Refuncţionalizarea zonei cuprinse în U.T.R. 2, subzona L3 din zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare în subzonă pentru industrie nepoluantă ( H.C.L. nr. 59 / 22.07.2011);

-         Accesul se va face din drumul domeniu public propus pentru lărgire, nr. cad. 1410;

-         Rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale şi extinderea reţelelor publice de utilităţi edilitare;

-         Amenajare spaţii verzi, alei pietonale şi min. 1 loc parcare / parcelă;

-         Bilant teritorial: POT maxim propus  – 35 %, C.U.T maxim propus  = 1, regim maxim de înălţime S (D) +P+2E ( 1E+M )  

nu  necesită  evaluare  de  mediu deoarece terenul studiat este amplasat în afara ariilor naturale protejate, implementarea planului nu propune activităţi cu impact  semnificativ  asupra  mediului  şi  nu  prezintărisc pentru sănătatea populaţiei. 

 Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

  Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

 

                                                                  Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

                                                                                                                   

 

 

 

     Şef Serviciu Reglementări                                                                                              

                      ing. Mihaela CRACIUN

 

 

 

 

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE

Consilier superior