Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul“ Statie de epurare a apelor uzate in localitatea Baleni, judetul Bihor”, propus a se realiza in comuna Lazuri de Beius,nr.cad.50115 , judetul Bihor

 

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR

                                          

  proiect   DECIZIA     ETAPEI    DE     INCADRARE

 Nr.       din      .11 .2011

           

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC  ECOSICA SRL cu sediul in localitatea Hinchiris nr.171, comuna Lazuri de Beius, judetul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 8660  din  20.05.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

                                                                      decide,

 

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.11.2011 ca proiectul “ Statie de epurare a apelor uzate in localitatea Baleni, judetul Bihor”, propus a se realiza in comuna Lazuri de Beius,nr.cad.50115 , judetul Bihor,

      nu se supune evaluării impactului asupra mediului  si  nu se supune evaluarii adecvate  


Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, pct.11litera c) statii pentru epurarea apelor uzate , altele decat cele prevazute in anexa 1.

 

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 23.11. 2011  la sediul  APM Bihor.  

 

c) în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

 

 

 

 

 

 

 

d) activităţile nu pot   avea  un  impact   asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună, in special asupra biodiversitatii  întrucât:  

 

-suprafata totala a terenului este de 717 mp, identificata  cu nr.cad.50110, comuna Lazuri de Beius din care constructia va ocupa aporx. 500 mp, restul suprafetei de teren va fi amenajata ca spatiu verde si alei.

 

-Prin intermediul statiei de epurare propusa a se construi prin proiect ,se vor epura apele uzate provenite de la atelierul de tabacarie (care face obiectul altui proiect) si care va functiona in apropiere cat si a alor obiective existente  in zona. Capacitatea proiectata a  statiei de epurare este de 50 mc /zi.

 

           Statia de epurare va fi compusa dintr-o serie de bazine , platforme  si constructii aferente, dupa cum urmeaza :-doua camine cu grilaj pentru apele provenite  din  procesul de tabacire si din cel de cenusire; bazin de recoltare generala; bazin de egalizare –emogenizare, bazin de tratament chimico-fizic; bazin de sedimentare biologica ; bazin de recilculare a namolului; bazin de stocare a apei filtrate; bazin de stocare a namolului grosier;Platforma inchisa si acoperita pentru produse reactive, Platforma inchisa si acoperita pentru filtru presa, Platforma inchisa si acoperita pentru filtru de cuart si carbune activ;Cladire parter pentru vestiar, grup sanitar .

 

-Toate bazinele vor fi contruite ermetic si vor fi folosite sisteme performante la turnarea betonului, pentru a garanta impermeabilizarea intre imbinarile peretilor.Platformele din beton sunt prevazute cu camine de retinere a lichidelor in cazul scurgerilor accidentale, urmand ca acestea sa fie redirectionate catre caminul de colectare

 

-Evacuarea apelor care vor fi procesate in statia de epurare propusa  a se realiza prin proiect se va realiza in Valea Hidisel ( conform Notificarii eliberate de A.N.A.R-. A.B.A. Crisuri Bihor)

 -proiectul propus nu este situat  in arie protejata sau sit Natura 2000

-nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

 

 

      Conditiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea investiei ;

 

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.129/11.05.2011, emis de Consiliul Judetean Bihor  ,precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului ;

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

 

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

 

 

 

 

 

    -   La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010. sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

 

              

  Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

        Director executiv

    Dr.ing.Ovidiu DĂESCU                   

 

                                                                                   Sef Serviciu Reglementari

                                                                                      Ing.  Mihaela CRACIUN

 

             Intocmit:

    Ing. Manuela MOLDOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:         /  SACC /

 

                                 Decizia etapei de evaluare iniţială       

 

                Ca urmare a solicitării depuse de Comuna Pietroasa, pentru proiectul  “Imbunătăţirea infrastructurii de apa şi apă uzată în comuna Pietroasa”, propus a se realiza  în satele Chişcău , Măgura, Giuleşti şi Satul de vacanţă Boga, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor  cu nr. 6123/R/20.05.2010 ,

- în urma a analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricţii de construit, zona costieră;

          - având în vedere că:

- proiectul intră sub incidenţa <LLNK 12009   445 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 11, litera c)staţii pentru epurarea apelor uzate , altele decât cele prevăzute în anexa nr.1

- proiectul propus  intră sub incidenţa <LLNK 12007    57180 302  28 57>art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul propus se află situat în siturile  NATURA 2000 ROSCI 0002 Apuseni , respectiv sit NATURA 2000 ROSPA 0081 Munţii Apuseni –Vlădeasa

 

 

 

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor  decide:

             Necesitatea declanşării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  şi a procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul ” Imbunătăţirea infrastructurii de apa şi apă uzată în comuna Pietroasa”, propus a se realiza  în satele Chişcău , Măgura, Giuleşti şi Satul de vacanţă Boga

Pentru continuarea procedurii titularul va depune:

a)     memoriul de prezentare, completat conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5 din Ordinul 135/2010 ,care să conţină informaţiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată. Memoriul de prezentare va fi depus atât pe suport hârtie cât şi în format electronic

b)    dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare 400 ron,

c)     dovada publicării anunţului de depunere a solicitării de acord de mediu în mass pentru acordul de mediu în mass-media şi a afişării acestuia la sediul primariei locale, anunţ întocmit conform modelului anexat prezentei.

         Menţionăm că anterior prezentării documentaţiei în şedinţa Colectivului de analiză tehnică, este necesară verificarea amplasamentului de către reprezentantul APM Bihor, împreună cu beneficiarul. De asemenea pe parcursul procedurii va fi necesară şi prezentarea următoarelor acte:

-act de reglementare în domeniul gospodăririi apelor emis de A.N.A.R

-aviz emis de Administraţia Parcului Natural Apuseni -conform art.28, alin.10 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

-aviz emis de Direcţia Silvică Oradea

-aviz emis de Direcţia de Sănătate Publică, jud. Bihor

-aviz emis de I.S.U. Crişana                                

 

 

 

 

      Conform art. 49 din Ordinul 135/2010 în cazul în care titularul proiectului nu pune la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului toate informaţiile necesare emiterii acordului de mediu în termen de maximum 2 ani de la data solicitării acestora, solicitarea se respinge.”

 Emiterea acordului de mediu se face cu reluarea întregii proceduri.

 

 

P. Conducătorul unităţii

Dr. ing.Ovidiu Constantin DĂESCU

 

 

 

                                                                     Şef Serviciu Autorizare şi

                                                                       Controlul  Conformării                                                                                    ing. Daniela ALEXAN

                      

 

 

 

 

 

 

                      Întocmit:

           ing.Manuela MOLDOVAN