Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare PUZ “ Construire teren de fotbal”

PROIECT DECIZIA  nr.     din  21.09.2011                                                                              

 

 privind solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu 

nr. 14528 / 05.09.2011,

         În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de  21.09.2011  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informării publicului prin anunţuri repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  publicului,  în baza Certificatului de urbanism nr. 40 / 27.06.2011 emis de Primăria Biharia,

 

Agenţia   pentru   Protecţia   Mediului   Bihor 
decide că:

                                                              

Plan  Urbanistic Zonal Construire teren de fotbal

Amplasament : intravilanul satului Cauaceu,nr. cad. 50452, CF nr. 50452,                                            comuna Biharia,  judeţul Bihor

 Titular : Comuna Biharia,judeţul Bihor

 referitor la o suprafaţă de teren de 51638 mp, proprietate privată a Comunei Biharia conform Extrasului C.F., situată în intravilanul satului Cauaceu,nr. cad. 50452, CF. nr. 50452, comuna Biharia, judeţul Bihor, folosinţa actuală este de păşune, conform PUG funcţiunea prevăzută este de zonă de locuinţe cu regim mic de înălţime, adiacent DJ nr. 191, având următoarele vecinăţăţi : în partea estică şi nordică - zonă rezidenţială rurală, în partea sudică , sud -vest – zonă industrială şi de servicii iar în partea vestică – păşune în extravilan.

care  propune

-         Schimbarea destinaţiei terenului din zonă rezidenţială în zonă de amenajări şi construcţii sportive de agrement;

-         Bilant teritorial: S parcela = 51638 mp, S construită = 4100 mp (8%),    POT maxim propus  – 25 %, C.U.T maxim propus  = 0,5, regim de înălţime D+P+M,      

-         S spatii verzi = 40363 mp (78 %), S alei pietonale = 5000 mp (10 %), S alei carosabile = 2175 mp (4 %).

-         Asigurarea utilităţilor :

-         Alimentarea cu apă în scop potabil şi igienico – sanitar se va realiza prin racordare la reţeaua publică de apă potabilă existentă a localităţii;

-         Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza într-un bazin vidanjabil betonat, care se va vidanja periodic cu firmă autorizată;

-         Evacuarea apelor pluviale de pe acoperişul clădirii, respectiv drumuri şi platforme din incintă se va face în reţeaua hidrografică locală;

 -         Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branşare la reţeaua de energie electrică existentă în zonă;

-         Energia termică necesară încălzirii spaţiilor de locuit şi apa caldă menajeră se vor asigura cu centrală proprie;

 nu  necesită  evaluare  de  mediu deoarece terenul studiat este amplasat în afara ariilor naturale protejate, implementarea planului nu propune activităţi cu impact  semnificativ  asupra  mediului  şi  nu  prezintărisc pentru sănătatea populaţiei. 

 Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

 Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

 

                                                         

 

 

                                                                  Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                  Şef Serviciu Reglementări                                                                                              

                                     ing. Mihaela CRACIUN

 

 

 

 

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE

Consilier superior