Back

Proiect - Decizie eliberare aviz de mediu PUZ – “ Parcelare teren pentru amplasare locuinţe”

PROIECT DECIZIA  nr.     din  26.10.2011     
                                                                         

 privind solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu 

nr. 16376 / 10.10.2011,

         În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de  26.10.2011  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informării publicului prin anunţuri repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  publicului,  în baza Certificatului de urbanism nr. 2609 / 21.09.2011 emis de Primăria municipiului Oradea,

 Agenţia   pentru   Protecţia   Mediului   Bihor 
decide că:

                                                              

Plan  Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare locuinţe

Amplasament : intravilanul municipiului Oradea,str. Făcliei, nr. cad. 167544,            CF nr. 167544, judeţul Bihor

 

Titular : POP AUREL, cu domiciliul în municipiul Oradea, str. Făcliei, nr. 65,  judeţul Bihor

 referitor la o suprafaţă de teren de 5.976 mp, proprietate privată a titularului, conform Extrasului C.F., situată în intravilanul municipiului Oradea,str. Făcliei, nr. cad. 167544,    CF. nr. 167544,  judeţul Bihor,folosinţa actuală este de teren arabil, conform Strategiei de Dezvoltare a municipiului Oradea funcţiunea prevăzută este R1a.-  zonă destinată locuinţelor unifamiliale izolate,

care  propune

-         Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale – nr. loturi propuse: 7, mărimea minimă a lotului:600 mp;

-         Accesul la percele se va realiza din str. Făcliei pe un drum privat, nou propus, cu profil transversal de 7 m, prevăzut cu zonă de întoarcere;

-         Lărgirea străzii Făcliei la profilul transversal de 12 m (6 m din ax pe partea beneficiarilor) prin cedarea terenului rezervat lărgirii străzii către domeniul public, în proprietatea municipiului Oradea, cu destinaţia de drum public;

-         Asigurarea minim 1 loc de parcare / unitate de locuit;

-         Bilant teritorial: S totală = 5.976 mp, S construită = 2.091,6 mp (35%),   POT maxim propus  – 35 %, C.U.T maxim propus  = 0,8, regim maxim de înălţime D+P+E,      

-         S spatii verzi = 3.169,40 mp (53,04 %), S alei carosabile şi pietonale = 715 mp (11,96% );

 -         Asigurarea utilităţilor :

-         Alimentarea cu apă în scop potabil şi igienico – sanitar se va realiza prin racordare la reţeaua publică de apă potabilă existentă pe strada Făcliei, prin extinderea acesteia;

-         Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza în reţeaua de canalizare menajeră existentă pe strada Făcliei, prin extinderea acesteia;

-         Evacuarea apelor pluviale de pe acoperişul clădirii, respectiv drumuri şi platforme se va face în reţeaua de canalizare meteorică;

-         Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branşare la reţeaua de energie electrică existentă în zonă;

-         Energia termică necesară încălzirii spaţiilor de locuit şi apa caldă menajeră se vor asigura cu centrale termice proprii.

 nu  necesită  evaluare  de  mediu deoarece terenul studiat este amplasat în afara ariilor naturale protejate, implementarea planului nu propune activităţi cu impact  semnificativ  asupra  mediului  şi  nu  prezintărisc pentru sănătatea populaţiei. 

 Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

               Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

                                                       

 

 

                                                                  Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                    

                                                                                                                   

 

  

 

 Şef Serviciu Reglementări                                                                                              

    ing. Mihaela CRACIUN

 

  

 

 

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE

Consilier superior