Back

Proiect - Decizie PUZ - Construire biserică- comuna Sânmartin

 

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR

                                          

                                                                                                       

        

PROIECT DECIZIA  nr.     din  23.11.2011                                                                              

 

 

privind solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu 

nr. 17887 / 09.10.2011,

       În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de  23.11.2011  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informării publicului prin anunţuri repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  publicului,  în baza Certificatului de urbanism nr. 207 / 03.06.2011 emis de Comuna Sânmartin,

 

Agenţia   pentru   Protecţia   Mediului   Bihor  decide că:

                                                              

Plan  Urbanistic Zonal Construire biserică

Amplasament : intravilan sat Băile Felix, nr. cad. 2351, CF nr. 54289, comuna Sânmartin, judeţul Bihor

 

Titular : Parohia Ortodoxă Schimbarea la Faţă a Domnului prin Bara Vasile, cu domiciliul în sat Sânmartin,bl. AN 5, ap. 18, comuna Sânmartin, judeţul Bihor

 

referitor lao suprafaţă de teren de 600 mp, proprietate privată a Comunei Sânmartin, cu drept de comodat, drept de folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei în baza Contractului de comodat nr. 1877 / 2011, conform Extras C.F., situată în intravilan sat Băile Felix, la c.c.a. 50 m de accesul în localitate, vis a vis de parcarea auto, în apropierea Ştrandului „Appolo”, nr. cad. 2351, CF nr. 54289, comuna Sânmartin,folosinţa actuală este de teren în intravilan, funcţiunea propusă în zonă, conform PUG este de instituţii administrative şi instituţii de sănătate,

care  propune

-         Amenajarea terenului în vederea construirii unei biserici, asigurarea accesului direct din drum existent ( Oradea – Băile Felix) ;

-         Amenajarea a 1 loc de parcare pe amplasament ;

-         Bilant teritorial: S totală = 600 mp, S construită = 140 mp (23,33 %), POT maxim propus  – 35 %, C.U.T maxim propus  = 0,5, înălţime împrejmuire – 2 m ;    

-         S spatii verzi = 242,81 mp (40,40 %),S drumuri şi alei pietonale= 217,19 mp(36,20% ).

-         Asigurarea utilităţilor :

-         Alimentarea cu apă în scop potabil şi igienico – sanitar se va face prin branşare la reţeaua de apă potabilă a localităţii;

-         Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin branşare la reţeaua de canalizare a localităţii;

-          

 

-         Apele meteorice convenţional curate, de pe suprafaţa obiectivului, se vor evacua în reţeaua hidrografică locală;

-         Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branşare la reţeaua de energie electrică existentă în zonă.

 

nu  necesită  evaluare  de  mediu deoarece terenul studiat este amplasat în afara ariilor naturale protejate, implementarea planului nu propune activităţi cu impact  semnificativ  asupra  mediului  şi  nu  prezintărisc pentru sănătatea populaţiei. 

 

Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

 

              Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

 

  

                                                                  Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                             Şef Serviciu Reglementări                                                                                               

                                                                                                                 ing. Mihaela CRACIUN

 

 

 

 

 

 

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE

Consilier superior