Back

Proiect -Decizia etapei de încadrare-pentru proiectul- SC IBI HERMAN SRL -“AMPLASARE LAC DE AGREMENT ” -în localitatea Balc

 

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR

                                          

 

PROIECT  DECIZIE  DE  ÎNCADRARE

Nr.     din      

 

       Ca urmare a cererii adresate de SC IBI HERMAN SRL  , cu sediul în localitatea Balc, str.Primaverii ,  nr.1 ,bl D9, ap.2  , judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr.  15508 din 22.09.2011;, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (actualizata) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

AGENŢIA pentru PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

 decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 23.11.2011, că proiectul:

AMPLASARE LAC DE AGREMENT- localitatea Balc, nr. Cad. 350

nu se supune

evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

 

    Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 

a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, la la pct. 10 – Proiecte de infrastructura, lit. “b” –proiecte de dezvoltare  urbana , inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

 - Proiectul  propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

b) S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  23.11.2011 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra factorilor de mediu.                                                                                                     

c) Proiectul se referă la:realizarea unui lac piscicol cu destinatia pescuit sportiv. Suprafata totala amenajata este de S=9900 mp,  luciu de apa  (suprafata bazin ) 5000 mp. Apa utilizata pentru umplerea lacului se va realiza din panza freatica si din exfiltrati provenite din cursul de apa Camar.

d) - proiectul este reglementat din punct de vedere al gospodăririi apelor prin Autorizatie  de gospodărire a apelor nr. 32/16.02.2010, emis de A.N. Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea;

e) – colectarea apelor pluviale , provenite din zona amonte de amplasament se face prin canalul existent , natural in cursul de apa Camar. 

f) – nu se realizeaza furajarea pestilor adusi in balta.

 g) – digul perimetral , deponiile sistematizate din jurul luciului de apa, se consolideaza prin inierbare.

 h) - nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării

acordului de mediu, conform prevederilor legale.

i)Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

j)Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 -  Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor,  I.J.C. Bihor, A.S.P. Bihor,

 -   Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 24 / 17.02.2011 emis de Consiliul Judetean Bihor, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism;

 - Atât în perioada de realizare a proiectului, cât şi ulterior se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului, subsolului şi biodiversităţii, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

 -  Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere  vidanjate se vor încadra în valorile admise conform  NTPA 002 / 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua hidrografică se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin H.G. nr. 352 / 2005;

 -  Intretinerea malurilor bazinului in stare de stabilitate , cu efectuarea lucrarilor periodice de intretinere sau ori de cate ori se impune realizarea  acestora.

 -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

 - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010 .

 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 

            

Director executiv  ,  Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU     

 

 Sef Serviciu  Reglementări  ,     Ing. Mihaela CRĂCIUN                                                                                                                                         

                                                                                                                             

 

Întocmit :                                                                                                                                                                

Ing. Mădălina BOROS