Back

Decizie emitere PUZ -„Introducere teren în intravilan şi parcelare pentru construire locuinţe individuale”

DECIZIE  FINALĂ

Nr. 119 din 26.04.2011

privind

 solicitarea de emitere a avizului de mediu, înregistrat la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 5407 din 24.03.2011, în baza Certificatului de Urbanism nr. 329 din 29.11.2010 eliberat de Consiliul Judeaţean Bihor.

           În urma parcurgerii etapei de încadrare conform H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,  a consultării Comitetului Special Constituit în sedinţa din data de 13.04.2011, organizată la sediul APM Bihor, a informării publicului prin anunţuri repetate şi în lipsa oricărui comentariu din partea acestuia,

                                                     AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR

 decide că:

 

   PLANUL URBANISTIC ZONAL „Introducere teren în intravilan şi parcelare pentru construire locuinţe individuale” la Sîntandrei, nr.Cad. 1684, nr. CF 52122

 Titular: Pop Matilda din Sîntandrei, nr. 533

Referitorla terenul cu ST.=10000 mp, situat în extravilanul loc. Sîntandrei cu numărul cadastral 1684, pentru introducere în intravilan în scopul parcelării terenului, în vederea construirii de locuinţe individuale.

     Care propune:

 - introducerea în intravilan a terenului cu nr. Cad. 1684, cu S T =10000 mp,  parcelarea în 15 loturi cu suprafeţe cuprinse între 521,7 – 528,98 mp, în vederea construirii de lociunţe unifamiliale, cu zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare (comerţ, servicii) pe o lungime de  150,00 m, cu regim de înălţime P+3E+M sau P+4E, cu POT maxim=30%, CUT maxim=0,6, cu cedare teren pentru realizare drum cu profil de 6+6=12 m şi a parcărilor auto 1 loc/lot, front la stradă minim 15,00 m, retragere la stradă 4,00 m, retragere spate 6,00 – 9,00 m, retragere laterală pe o latură minim 1,90 m;

- terenul este proprietate privată a doamnei Pop Matilda conform  extrasului CF nr. 52122 

             - asigurarea necesarului de apă se va realiza prin racordarea la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii care este în curs de execuţie, evacuarea apelor uzate menajere se vaface în reţeaua de canalizare propusă,

                         Nu necesită evaluare de mediu, urmând ca planul propus să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, având în vedere că planul nu propune activităţi cu impact semnificativ asupra mediului, nu prezintă risc pentru sănătatea populaţiei.

                  Prezenta decizie poate face obiectul unei acţiuni în justiţie în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificări şi completări ulterioare.

      

     Director executiv                                                                                                                                                    Ovidiu Constantin DĂESCUŞef Serviciu Reglementări                                                                                                                                                                
Daniela ALEXAN

 

 

Întocmit :                                                                
  BERECZ Ladislau