Definiții. Informaţii privind inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici

Emisie - evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei;

 Valori-limită de emisie (VLE) - masa, exprimată prin anumiţi parametri specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii
care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp; 

 

Informaţii privind inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici

 

În baza Ordinlui Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 3299 din 28 august 2012 emis de pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă Agenția pentru Protectia Mediului Bihor solicită agenților economici datele necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale.

Modul de calcul al emisiilor de poluanți în atmosferă se regăsește în metodologia EEA/EMEP/CORINAIR  si US EPA/AP-42, pentru toate grupele de activități economice.

            Funcțiile inventarelor de emisii sunt următoarele:

·         Oferă o bază de date solidă pentru modelarea dispersiei

·         Servesc la predicția impactului asupra mediului

·         Ajută la stabilirea planurilor de dezvoltare urbană şi de mediu

·         Sprijină proiectarea rețelelor de monitorizare a aerului

·         Sunt esenţiale în evaluarea tendinţelor de evoluţie a emisiilor

·         Asistă la elaborarea planurilor de management al calitaţii aerului

 

Cele mai importante utilizări ale inventarelor de emisii sunt:

·        Elaborarea strategiilor și reglementărilor de calitate a aerului

·        Evaluarea tendinţelor de evoluţie a emisiilor

·        Modelarea dispersiei poluanţilor

·        Analizarea noilor surse

·        Stabilirea taxelor pentru emisii

·        Conformarea cu legislaţia

·        Revizuirea reglementărilor şi standardelor privind calitatea aerului