Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire atelier pentru inspectie tehnica si tinichigerie-vopsitorie"

                                                    DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                                              Nr.    din          

 

 

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. REDTOR S.R.L. ORADEA cu sediul în municipiul Oradea Calea Aradului  nr. 93 judetul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 14259/30.08.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

  

                         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

 

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 07.09.2011 ca proiectul "Construire atelier pentru inspectie tehnica si tinichigerie-vopsitorie", propus a fi amplasata in municipiul Oradea Calea Aradului nr. 93 – Jud. Bihor,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)  proiectul se încadrează în prevederileH.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 10 lit. „a”– proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

b)  s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  07.09.2011  la sediul  APM Bihor.

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună,  întrucât:  

- zona de lucru se afla in afara zonelor locuite;    

- amplasamentul proiectului propus nu se afla situat in arie protejata/sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora;

- nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatezarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

 Conditiile de realizare a proiectului:

a)      Zona de lucru se va pastra curata, fara depozitarea deseurilor de orice fel;

b)      Se vor respecta conditiile impuse prin proiect.

La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010, sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

         Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

              

 

               

       Director executiv,

        Ovidiu  Constantin  DĂESCU

 

 

 

   Sef  serviciu reglementari

             Mihaela CRĂCIUN

 

 

 

 

Intocmit: Consilier  Eugen GAVECZ