Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Realizare acces din str.Facliei in str. Dragos Voda , inclusiv amenajare intersectii in zona podului Dragos Voda”

 

                                          Proiect  DECIZIA     ETAPEI    DE     INCADRARE                                                            Nr.      din      .2011

           

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de Primaria municipiului Oradea   cu sediul în  Oradea , str.P-ta Unirii nr.1, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 13273 din  08.08.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

       decide,

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 31.08.2011  ca proiectul “Realizare acces din str.Facliei in str. Dragos Voda , inclusiv  amenajare  intersectii in zona podului Dragos Voda”,in  Oradea, judetul Bihor

                                          nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
   
Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 10 litera e) 
–constructia drumurilor , porturilr si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decat cele prevazute in anexa nr.1

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 31.08.2011  la sediul  APM Bihor.  

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună,  întrucât:  

      -proiectul propune realizarea rampelor de acces la pod  din balast , compactat in straturi succesive , sub forma unor ramblee cu inaltimea  variabila  de la 0 la 5 m.Podul (proiect aprobat anterior) si strada de legatura  nou creata se adreseaza  autovehiculelor usoare si nu trafucului  greu  desi prin proiectarea sa , podul  si rampele sunt  capabile sa suporte  vehicule grele, avand clasa de in incarcare E – pentru vehicule exceptionale.

 - amplasamentul proiectului propus nu se afla situat in arie protejata/sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora;

-         nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

      Conditiile de realizare a proiectului:

a)   Se vor lua toate masurile pentru respectarea normelor din standardele in vigoare astfel incat sa nu se creeze disconfort in imediata vecinatate a amplasamentului.

b)      Se vor respecta toate prevederile prevazute in avizele emise de alte autoritati;

                 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

        Director executiv

    Dr.ing.Ovidiu DĂESCU                   

 

                                                                                       Serviciu Reglementari

                                                                                      Ing. Mihaela CRACIUN

 

             Intocmit:

    Ing. Manuela MOLDOVAN