Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Amenajare parcare cu acces din str. Gh. Doja , jud. Bihor “

                                     DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                                     Nr.    din        . 02 .2011  

 

    Ca urmare a  solicitarii  acordului de mediu  adresate de S.C. PERIND S.A.  cu sediul în Oradea , str. Louis Pasteur , nr. 165, jud. Bihor , înregistrată la APM Bihor cu nr. 1074/19.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 02.02.2011, pentru proiectul: “  Amenajare parcare cu acces din str. Gh. Doja , jud. Bihor “

Amplasament:  Oradea, str. L.Pasteur  , nr. cad. 166911, jud. Bihor.

Titular: S.C. PERIND S.A , jud. Bihor

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct. . 10.proiecte de infrastructura – , lit. “b” – proiecte de dezvoltare urbana , inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto ;

 -    proiectul  propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

Proiectul prevede :

-   suprafata totala teren -2500 mp, suprafata construita – 2135 mp, locuri de parcare -80 , suprafata constrita 1090 mp , suprafata spatii  verzi – 365 mp.
 

-  regim de inaltime parter, platforma betonata, rigole pentru ape pluviale, separator pentru eventualele scurgeri de produs petrolier.

 -          in proiect sunt prevazute lucrari de reconstructie ecologica a zonei afectate.

-          prin proiect sunt prevazute masuri de diminuare a impactului asupra mediului.

-          proiectul nu va cauza zgomote , vibratii.

Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

Conditii de realizare a proiectului :

Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul deşeurilor.

 Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism  emis de Primaria Municipiului Oradea  precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate. 

  Deseurile generate in perioada de constructie si timpul activitatii  se vor gestiona conform legislatiei de mediu specifice in vigoare.

 La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010. 

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

 

 

           DIRECTOR  EXECUTIV

            Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

 

  ŞEF SERVICIU AUTORIZĂRI ŞI     CONTROLUL CONFORMĂRII

                                                                                                                         ing. Daniela ALEXAN

 

  

             Intocmit

             ing. Mihaela Craciun