Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Obţinere permis de exploatare temporară a nisipului şi pietrişului “

                                            DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                                     Nr.  din      . 04 .2011  

 

    Ca urmare a  solicitarii  acordului de mediu  adresate de S.C.NONI TRADE S.R.L.  cu sediul în Bors,  nr. 228, jud. Bihor , înregistrată la APM Bihor cu nr. 5833/01.04.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR
decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 20.04.2011, pentru proiectul: “  Obtinere permis de exploatare temporara a nisipului si pietrisului  “

Amplasament:  Bors – Santau 6, nr. cad. 50798 , jud. Bihor.

Titular: S.C.  NONI TRADE S.R.L, jud. Bihor

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct. 2. Industria exteractiva    – , lit. a- cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1 ;

  -    proiectul  propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

Proiectul prevede :

-          suprafata perimetrului temporar de exploatare este de 0.008 kmp.

-          se vor exploata prin excavare cca 40.000 mc de nisip si pietris.

  -    activitatea este reglementata  prin Aviz de Gospodarire a apelor nr. C40 /

            08.03.2011 emis de AN Apele Romane ABA Crisuri.
-          platforma betonata, rigole pentru ape pluviale, decantor - separator pentru apele

     uzate tehnologice.

-          in proiect sunt prevazute lucrari de reconstructie ecologica a zonei afectate.

-          prin proiect sunt prevazute masuri de diminuare a impactului asupra mediului.

-          proiectul nu va cauza zgomote , vibratii.

Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

Conditii de realizare a proiectului :

Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul deşeurilor.

 Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism  nr. 90 /din 20.12.2010 emis de Primaria Comunei Bors  precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate. 

  Deseurile generate in perioada de constructie si timpul activitatii  se vor gestiona conform legislatiei de mediu specifice in vigoare.

 La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

  La finalizarea  investitiei titularul trebuie sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 al MMDD. 

   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

         

 

           DIRECTOR  EXECUTIV

            Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

 

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                                                 ing. Daniela ALEXAN