Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Intrare în legalitate construire împrejmuire teren şi hală depozit P”

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.        din  18.01.2012

 

      

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. INFERAL COM S.R.L. cu sediul în municipiul Oradea, str. Constantin Tănase, nr.13, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 17813 din 08.11.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

  ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.01.2012 că proiectul “ Intrare în legalitate construire împrejmuire teren şi hală depozit P”, propus a fi realizat în sat Tămăşeu, nr. cad. 50140, C.F. nr. 50140, comuna Tămăşeu, judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:  

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 • Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.  2,  la pct. 10 – Proiecte de infrastructură, lit. “a” – proiecte de dezvoltare a unităţilor / zonelor industriale”şi la pct. 13 lit. “a” – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute  la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau în curs de  a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
  • Prin proiect se propune extinderea spaţiului pentru desfăşurarea activităţii de sortare şi depozitare a deşeurilor neferoase reciclabile prin construirea unei hale depozit cu nivel de înălţime parter şi împrejmuire teren ( intrare în legalitate);
  • Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:
   1.   hală depozit nivel P, din pereţi portanţi cu sâmburi de b.a., stadiul fizic: construiţi până la centură ( H = 2, 80 ml) pe fundaţie existentă, S = 255,59 mp;
   2. alimentarea cu apă în scopigienico – sanitar se va realiza din sursă proprie – puţ forat existent cu H = 15 m, prevăzut cu hidrofor;
   3. alimentarea cu energie electricăse va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricădin zonă;
   4. energia termică necesară încălzirii halei se va asigura cu centrală termică care va funcţiona cu gaz metan alimentat de la un rezervor propriu de gaz cu             V = 5000 l;
   5. apele uzate fecaloid – menajere se vor evacua în bazin vidanjabil betonat cu       V = 10 m care se va vidanja periodic cu firmă autorizată, pe bază de contract;
   6. apele pluviale de pe acoperiş şi amplasament, convenţional curate, vor fi evacuate în reţeaua hidrografică din zonă;
  • Organizarea de şantier se va realiza în incinta amplasamentului cu respectarea normelor şi normativelor în vigoare specifice categoriilor de lucrări cuprinse în proiect şi respectarea legislaţiei privind protecţia mediului;
   • Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit autorizat ;
   • S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 18.01.2012 la sediul  A. P.M. Bihor.
   • În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.
   • Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.
   • Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;
   • Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

       Condiţiile de realizare a proiectului:

 

 • Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor , la Primăria comunei Tămăşeu şi A.B.A. Crişuri Oradea;
 • Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 17 / 14.09.2011 emis de Primăria comunei Tămăşeu, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;
 • In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu  şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
 • Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere care se colectează în bazin vidanjabil şi se vor evacua în Staţia de Epurare Oradea, se vor încadra în valorile admise conform  NTPA 002 / 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;
 • Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua hidrografică locală se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin      H.G. nr. 352 / 2005;
 • Dupăfinalizarea lucrărilor suprafaţa terenului se va aduce la starea iniţială;
 • Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice,
 • amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

  1. La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010, să solicite şi să obţină revizuirea autorizaţiei de mediu conform Ordinului M. M.D.D. nr. 1798 din 2007.   
  2.  

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

   

   

   

   

                                                            Director Executiv

                                                      Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                     

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                Şef Serviciu Reglementări                                                                                               

                                                                                                                      ing. Mihaela CRACIUN

   

   

   

   

   

   

   

   

  Întocmit:

  Ing. Felicia ENACHE

  Consilier superior