Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Modernizarea Depozitului Naţional de Deşeuri Radioactive Băiţa - Bihor "

                   Proiect ….     DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

                                                        Nr.  ……  din  15.06.2011    

               Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Institutul  de  Fizică  şi  Inginerie  Nucleară  „ Horia Hulubei „ cu sediul în localitatea Magurele str. Atomistilor nr. 407,  judeţul Ilfov,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 7.858/11.05.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi aOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate  în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.06.2011,  că proiectul  “ Modernizarea  Depozitului  Naţional  de  Deşeuri  Radioactive  Băiţa - Bihor   amplasament  loc. Băiţa Plai,  nr. cad. 989,  CF 42  Oraş Nucet,  judetul Bihor,  titular  Institutul  de  Fizică  şi  Inginerie  Nucleară    „ Horia Hulubei „  Măgurele,  nu  se  supune  evaluării  impactului  asupra  mediului  şi  nu  se  supune  evaluării  adecvate.

                Justificarea  prezentei  decizii:

       Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2 - Lista  proiectelor  supuse evaluării impactului asupra mediului – la pct.13.a ( orice modificări sau extinderi ale proiectelor prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, déjà autorizate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ).

-  proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

-  lucrările de modernizare cuprinse în proiect sunt cele prevăzute în Programul de conformare din Autorizaţia de mediu nr. 13/22.01.2010, sunt executate exclusiv în scopul îmbunătăţirii măsurilor de protecţie a mediului şi creşterii siguranţei în exploatare,  şi constau din:

- impermeabilizarea pereţilor şi tavanului galeriei de acces

- reabilitarea sistemului de drenaj pentru preluarea apelor de infiltraţie din depozit

- reabilitarea instalaţiilor electrice şi de ventilaţie pentru creşterea siguranţei în exploatare

- construirea unei clădiri tehnologice şi administrative pentru asigurarea unor condiţii decente de lucru personalului angajat

- amenajare platforma circulaţie auto

- realizarea unui sistem de protecţie fizică şi supraveghere video a incintei şi intrării în depozit

 -  proiectul s-a realizat în conformitate cu reglementările documentaţiei de urbanism PUG aprobată de Consiliul Local Nucet cu HCL nr. 92/2005.

- în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 15/2009 folosinta actuală este teren cu construcţii, care constituie D.N.D.R. Băiţa-Bihor

- lucrările propuse nu prezintă un impact negativ semnificativ asupra asezărilor umane din zona de amplasare a obiectivului  şi nu apar fenomene de poluare a aerului,  apei, apei freatice, solului sau subsolului.

-  nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului   

                    Condiţiile de realizare a proiectului:    

- Deseurile rezultate din activitatea de constructii vor fi transportate spre decontaminare/tratare la  STRD Magurele.

-   Întreţinerea  din  punct  de  vedere tehnic  a  mijloacelor auto şi a utilajelor pentru  minimizarea  scurgerileaccidentalede  combustibilisilubrifianti şi  repunerea  în  funcţiune  a  acestora  numai  după  remedierea  eventualelor  defecţiuni.

-   Scurgerile  accidentale  de  produse  petroliere  pe  sol  vor  fi  tratate  cu  substante  absorbante  tip  HEGSORB  sau  alte  material  absorbante.

- Deşeurile menajere sau asimilate vor fi colectate în saci din plastic si transportate la punctul de lucru  din orasul Nucet, de unde vor fi transportate la depozitul ecologic de deşeuri de unitatea prestatoare de servicii de salubritate.

             În perioada de execuţie se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se va respecta întocmai proiectul prezentat, luându-se măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

            Titularul de proiect va informa APM Bihor despre orice modificare a datelor din proiect şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

            La finalizarea lucrărilor, titularul este obligat să notifice APM Bihor în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ordinul nr. 135/2010 al MMP, şi să  solicite revizuirea autorizaţiei de mediu anterior punerii în funcţiune,  conform Ordinului MMDD nr. 1.798/2007.

                Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

              DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU

    

          ŞEF   SERVICIU   AUTORIZĂRI   ŞI                                                                                  CONTROLUL CONFORMĂRII:                                                                                                                                                                                                                                                      

                 Ing.  Daniela ALEXAN

           

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU

Redactat  în  3  ex.