Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Amenajare iaz piscicol prin exploatarea nisipurilor si pietrisurilor– perimetrul Santăul Mic 10”

PROIECT  DECIZIE  DE  ÎNCADRARE

 

 

       Ca urmare a cererii adresate deSC GAVELLA COM  SRLOradea, cu sediul în municipiul Oradea str.Sos Borsului, nr. 14/B , judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr.  15340 din 19.09.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

AGENŢIA pentru PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

 decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 28.09.2011, că proiectul:

Amenajare iaz piscicol prin exploatarea nisipurilor si pietrisurilor– perimetrul Santăul Mic 10”

nu se supune

evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

     Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, la pct. 2. – Industria extractivă, litera a) – Cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

 - Proiectul  propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

b)S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  28.09.2011 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra factorilor de mediu.                                                                                                     

c) Proiectul se referă la:-Amenajarea unui lac piscicol in urma  exploatarii rezervei de nisip şi pietriş în perimetrul temporar de exploatare Santăul Mic 10, în cantitate de 104.000 mc, pe o suprafaţă de 2,3 ha. Lucrările de exploatare sunt de anvergură mică, cu impact redus şi temporar asupra mediului;    
  d) - proiectul este reglementat din punct de vedere al gospodăririi apelor prin Aviz de gospodărire a apelor nr. C 126/22.09.2011, emis de A.N. Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea; 

e)- timp limitat pentru executarea lucrărilor de exploatare – perioada de execuţie: 2010 – 2011; 

 f) - executarea lucrărilor de refacere a mediului conform Planului de refacere a mediului, al Proiectului tehnic de refacere a mediului şi conform Memoriului tehnic,

 g) – s-a constitui Garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de lucrările de exploatare în perimetrul Santaul Mic 10.

 h) - nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării

acordului de mediu, conform prevederilor legale.  

 i) - nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

j) - amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

 Condiţiile de realizare a proiectului:

     -  Se va respecta proiectul elaborat şi depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru amenajare iaz piscicol prin exploatarea nisipurilor si pietrisurilorîn perimetrul Santăul Mic 10,

- Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 87 /15.04.2011 emis de Consiliul Judetean Bihor, precum şi precizările şi recomandările din avizele /acordurile solicitate prin certificatul de urbanism;

 - Atât în perioada de realizare a proiectului, cât şi ulterior se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului, subsolului şi biodiversităţii, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. 

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

 - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010 şi să solicite emiterea autorizaţiei de mediu pe baza unei documentaţii întocmite conform Ord. MMDD nr. 1798/2007.

     Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

            

 

 Director executiv 

Dr.ing.Ovidiu Constantin DĂESCU       

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                               Sef Serviciu  Reglementări                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                  Ing.  Mihaela CRĂCIUN  

 

 

Întocmit :              ing. MadalinaBOROS