Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire casă de vacanţă”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.        din  28.09.2011

 

              Ca urmare a solicitării f.n. de emitere a acordului de mediu adresată de Indrie Dănuţ, cu domiciliul în sat Sânmartin, str. Prncipală, nr. 22/A, comuna Sânmartin, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 10108 din 09.06.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a <LLNK 12007    57180 301   0 46>Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

  

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.09.2011 că proiectul“Construire casă de vacanţă”propus  pe amplasamentul din Sat de vacanţă Vârtop, DN 75, nr. 226/A, nr. cad. 50250,C.F. nr. 50250, oraş Nucet,judeţul Bihor,nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

  ·        Proiectulnu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

·      Prin proiect se propune.realizarea unei case de vacanţă cu regim de înălţime P+M pe o suprafaţă totală de 1000 mp, Sc existentă = 144,48 mp, S c propusă= 83,81 mp,        Sd propusă = 165,05 mp, S total spaţii verzi = 310 mp, nr. locuri de parcare:7, P.O.T.final = 28,52 %, C.U.T.final = 0.45;

·      Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø        Construirea unei case de vacanţă care se compune din:

Parter :hol de acces, living room + front pregătirea mesei + cămară +dinning room, scară de acces pentru mansardă, 2 camere + 2 băi, centrală termică cu acces din exterior;

Mansardă:scară de acces către parter, degajament mansardă, 3 camere + 3 băi, balcon.

Ø        Alimentarea cu apă în scop potabil şi menajer se va asigura prin branşare la reţeaua de alimentare cu apă a satului de vacanţă Vârtop;

Ø        Alimentarea cu energie electricăse va realiza prin racordare la reţeaua de energie electricădin zonă;

Ø        Apele uzate fecaloid – menajere vor fi evacuate în reţeaua de canalizare menajeră a satului de vacanţă Vârtop;

Ø        Apele pluviale de pe amplasament se vor evacua în reţeaua hidrografică locală;

·      Organizarea de şantier se va realiza în incinta amplasamentului, într-un spaţiu special amenajat, încercuit cu gard provizoriu de protecţie;

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea depozitării într-un depozit autorizat ;

·      Pământul rezultat din săpături va fi utilizat la refacerea zonei, amenajarea spaţiilor verzi;

 

II.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvatăsunt următoarele:

  • Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul propus este situat în Parcul Natural Apuseni - Siturile Natura 2000: ROSCI 0002 Apuseni şi ROSPA 0081 Munţii Apuseni - Vlădeasa, atribuite în administrare  Administraţiei Parcului Natural Apuseni.

·        S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 28.09.2011 la sediul  A. P.M.Bihor;

·        Prin realizarea proiectului şi prin funcţionarea obiectivului nu vor fi afectate speciile şi / sau habitatele de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile;

·        Titularul proiectului deţine Avizul favorabil nr. 90 RA din 19.08.2011, emis de Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A., cu sediul în loc. Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, judeţul Bihor, în baza Avizului favorabil nr. 525 din 25.07.2005 pentru PUZ - Sat de vacanţă Vârtop, pe baza avizului emis de Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Apuseni, cu condiţii impuse privind conformitatea lucrărilor executate cu documentaţia depusă şi asigurarea integrităţii speciilor şi habitatelor pentru care siturile au fost desemnate.

  • Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare..

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

       Condiţiile de realizare a proiectului:

·         Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor, Administraţia Bazinală de Apă Crişuri şi Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A;

·         Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 10 / 11.04.2011 emis de Primăria oraşul Nucet, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·         In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru  protecţia tuturor factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

·         Nu se vor realiza lucrări în afara perimetrului delimitat, conform schiţei şi memoriului tehnic;

·         Nu se vor deversa pe teritoriul siturilor protejate nici un fel de deşeuri, reziduuri, ori alte materiale rămase în urma lucrărilor  de construcţii;

§           Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în reţeaua de canalizare din zonă se vor încadra în valorile admise conform NTPA 002 / 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 din        2005;

§           Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate în reţeaua hidrografică locală se vor        încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 din        2005;

·         Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor şi Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A, în termenul cel mai scurt, despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul, habitatele şi speciile protejate pentru care au fost declarate siturile;

·         La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010. 

 ·         Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

 

   Şef Serviciu Reglementări                                                                                               

            ing. Mihaela CRACIUN