Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire hală producţie piese material plastic, birouri şi dotări complementare : cabină portar, şopron, parcaje, alei carosabile"

                                          

PROIECT

  DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

   Nr.      din  

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC. BMR PLASTIC SRL , cu sediul în Biharia,  str. Sălardului, nr. cadastral 51848,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.12715/27.07.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 31.08.2011 cu proiectul  "Construire hală producţie piese material plastic, birouri şi dotări complementare : cabină portar, şopron, parcaje, alei carosabile",  propus a fi realizată în localitatea Cauaceu, Comuna Biharia, nr. cadastral 51846, judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

     Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 Proiecte de infrastructură, litera a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/ zonelor industriale  

- s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 31.08.2011 la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

 -  în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

-  proiectul propune construirea unei  hale de  producţie piese material plastic, birouri şi dotări complementare : cabină portar, şopron, parcaje, alei carosabileîn regim de înălţime parter pentru hala de producţie şi P+2E la corpul administrativ

- suprafaţa totală este de 30000 mp, din care hala de producţie este de 6609,56 mp. Utilităţile vor fi asigurate din sursă proprie prin foraj reglementat de Administaraţia Bazinală de Apă Crişuri prin Avizul de Gospodărire a Apelor, nr. C 82/28.06.2011.

-   nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect;

 -  amplasamentul proiectului propus nu se află situat în arie protejată/ sit Natura 2000 sau în vecinătatea acestora, 

  Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru ProtecţiaMediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.181/08.06.2011 emis de Consiliul Judeţean Bihor, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

        La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010, să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  

 

               Director executiv

dr. ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                     Şef Serviciu Reglementări

                                                                                                ing.  Mihaela CRĂCIUN

 

 

 

   Întocmit:

 cons. Minodora PĂTROC