Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire SKID GPL în cadrul staţiei de distribuţie carburanţi existentă"

 

   

   PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

      Nr.      din  

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC. ENI ROMÂNIA  SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Calea Floreasca, nr. 169/A, Clădirea A, sector 1,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.2899/15.02.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 11.05.2011 cu proiectul  "Construire SKID GPL în cadrul staţiei de distribuţie carburanţi existentă",  propus a fi realizată în localitatea Oradea, Meşteşugarilor, nr. cadastral 4591, judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

     Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 6 c) instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice sau chimice, altele decat cele prevazute in anexa nr.1;

- s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 11.05.2011 la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

 -  în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

-  Proiectul propune amplasarea unei statii de alimentare cu GPL a autovehiculelor, instalatie monobloc tip SKID cu un rezervor suprateran  cu capacitatea maximă de 5000 litri  echipat cu o pompa de vehiculare tip centrifuga si o pompa de alimentare (dispenser), in incinta  staţiei de distribuţie carburanţi din Oradea, str. Meşteşugarilor, nr. cadastral 4591   Suprafata ocupata de statie este de cca 10 mp. Utilitatile vor fi asigurate din cladirea existenta a societatii.

  Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.3741/27.12.20110 emis de Primăria Municipiului Oradea, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

       La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010, să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

      Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

  

               Director executiv

dr. ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                     Şef Serviciu Reglementări

                                                                                                ing.  Daniela ALEXAN

 

 

 

   Întocmit:

 cons. Minodora PĂTROC