Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Extindere capacitate de depozitare GPL”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Nr.        din  23.03.2011

      

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. TARCEA AGRO S.R.L.,cu sediul în satul Tarcea, nr. 174 / 4, comuna Tarcea, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 1173 din 21.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

  ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.03.2011 că proiectul  Extindere capacitate de depozitare GPL” propus a fi amplasat în localitatea Tarcea, nr. cad.. 177, C.F. nr. 50019, comuna Tarcea, judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

·        Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.  2,  la pct. 3 – Industria energetică, lit. “c” – stocarea la suprafaţă a gazelor naturale şi la pct.13 a) – Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

·      Prin proiect se propune.extinderea capacităţii de depozitare G.P.L, folosit ca şi combustibil pentru uscarea cerealelor, prin achiziţionarea şi montarea a încă3 rezervoare pentru G.P.L. cu capacitatea de 5000  / rezervor; capacitatea totalăde stocare deţinutăpe amplasament devenind astfel: 4 x 5000 l = 20.000 l;

·      Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø        Construirea unei platforme betonate cu dimensiunile 12,15 m x 11,30 m şi pantăorientată spre exterior pentru scurgerea apelor pluviale, în vederea amplasării rezervoarelor pentru stocare G.P.L.;

Ø        Montarea a 3 rezervoare cu structurămetalică, supraterane, pentru stocare G.P.L.,cu capacitatea de 5000 l / rezervor, echipate cu racorduri, aparaturăde măsurăşi control în conformitate cu PT C8 în vigoare – colecţia ISCIR;

Ø        Imprejmuirea zonei de amplasare a rezervoarelor cu gard de protecţie din plasă de sârmă cu h = 1,50 m, în scopul protejării împotriva accesului animalelor şi persoanelor neautorizate în apropierea rezervoarelor; împrejmuirea va fi prevăzutăcu o poartăde acces;

Ø        Realizarea unui zid despărţitor din beton armat cu L = 5 m, l = 20 cm, h = 2,10 m între recipientul al doilea şi al treilea;

Ø        Legarea rezervoarelor la reţeaua de împământare în vederea evitării încărcării statice;

Ø        Alimentarea cu apă în scop potabil şi igienico – sanitar se realizeazăde la reţeaua publicăde alimentare cu apăpotabilăa localităţii;

Ø        Alimentarea cu energie electricăse va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricăexistentăîn zonă;

Ø        Apele uzate fecaloid – menajere se evacueazăîn bazinul betonat vidanjabil existent pe amplasament, care se vidanjeazăperiodic cu firmăautorizată;

Ø        Apele pluviale de pe amplasament se evacuează în reţeaua hidrografică;

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit autorizat ;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 23.03.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

·      Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

·      Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

       Condiţiile de realizare a proiectului :

·         Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor,  I.J.C. Bihor, A.S.P. Bihor, I.S.U. “ Crişana şi ISCIR Inspect Oradea;

·         Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1 / 14.01.2011 emis de Comuna Tarcea, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·         In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu  şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

·         Se vor lua toate măsurile tehnico – organizatorice pentru exploatarea în siguranţă a instalaţiei în conformitate cu prevederile privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi cu prevederile Prescripţiilor tehnice – colecţia ISCIR în vigoare;

·           Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere care se deversează în bazin      betonat vidanjabilse vor încadra în valorile admise conform  NTPA 002 / 2002      modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

·           Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua hidrografică      se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin    H.G. nr. 352 / 2005;

·         Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

·         La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010. 

 ·         Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

 

  

 

 

 

                                                                                                                Şef Serviciu Reglementări                                                                                               

                                                                                                                    ing. Daniela ALEXAN

 

 

  

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE

Consilier superior