Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Hotel Dp+P+3E, pod carosabil şi împrejmuire”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE  ÎNCADRARE
   

  Nr. 00din  00.04.2011

 

 

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. Panlacto Victocris S.R.L., cu sediul în localitatea Sângeorz Băi, str. Malului, nr. 6, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 18941/21.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.03.2011 că proiectul „Hotel Dp+P+3E, pod carosabil şi împrejmuire”, propus a fi realizat pe teren intravilan, în localitatea Băile Felix, comuna Sînmartin, nr. Cad. 4108 şi 4019, cu suprafaţa totală de 6206 mp, nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

    Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, la pct. 12. – Turism şi agrement, litera c) – sate de vacanţă şi complexuri hoteliere în afara zonelor urbane şi amenajările aferente

 - Proiectul  propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

b)S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  30.03.2011 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.                                                                                                     

c) Proiectul se referă la:- A - construirea unui hotel cu regim Dp+P+3E care va cuprinde 3 zone funcţionale după cum urmează:

 - I. Zona pentru tratamente care va ocupa partea estică a clădirii,

- la parter cu subzona de recepţie, subzona de hidroterapie cu bazin, saună, gheaţă, jacuzzi, vestiare, grupuri sanitare pe sexe şi pentru persoane cuhandicap,spaţiupentruasistente;        
 -  la etajul 1 se vor amenaja spaţii pentru tratamente umede cu împachetări cu parafină şi nămol, băi galvanice, băi galvanice parţiale, spaţii de depozitare şi preparare nămol şi parafină;

- la etajul 2 va avea loc subzona tratamentelor uscate, cu îcăperi pentru  kinetoterapie, magnetodiaflux, masaj, electroterapie şi stimulare senzorială

 - II. Zona de cazare: - va ocupa partea centrală a clădirii, unde la parter şi la cele 3 etaje se vor compartimenta 50 de camere cu 2 paturi, 2 camere cu 1 pat şi 6 apartamente cu 2 camere, spaţii pentru deservirea camerelor (oficii, odihnă personal, depozit rufe murdare, depozit rufe curate, tub gunoi). Fiecare nivel va avea acces direct la zona de tratamente. La parter camerele vor fi amenajate pentru persoanele cu handicap. Zona de cazare se extinde şi la etajele 2 şi 3 a părţii vestice a clădirii peste restaurant şi săli de conferinţe.

 - III. Zona de alimentaţie publică, pentru conferinţe şi administraţie: - va ocupa partea de vest a clădirii, 

- la parter va funcţiona restaurantul cu 100 de locuri, o parte din bucătăria aferentă, grupurile sanitare pentru public, pe sexe şi pentru persoane cu handicap, la demisol vor fi spaţii pentru preparările de mâncăruri, spaţii de depozitare, recepţia mărfii, vestiare şi grupuri sanitare pentru personalul de deservire, depozitul de deşeuri, centrala termică, hidrofor, grup electrogen, echipamentele pentru ventilaţie, spălătoria hotelului.

- la etajul 1 – subzona pentru conferinţe şi administraţie va cuprinde 3 săli de conferinţe cu capacităţi diferite, grupuri sanitare pe sexe, zonă pentru pauză de cafea, birouri pentru administraţia hotelului (contabilitate, director etc.).

- B construirea unui pod din beton armat, carosabil şi pietonal peste pârâul Hidişel, care desparte cele două parcele (nr. Cad. 4108 şi nr. Cad. 4109), amenajarea a 72 locuri de parcare pentru autoturisme şi 3 locuri de parcare pentru autocare.

d)Asigurarea apei potabile, menajere, igienico-sanitare şi pentru procedurile umede ale bazei de tratamente se va realiza din reţeaua publică a comunei Sînmartin.

- Evacuarea apelor uzate menajere igienico-sanitare şi de la baza de tratamente se va face direct în reţeaua publică de canalizare a comunei Sînmartin. Apele menajere provenite din zona restaurantului şi bucătăriei, înainte de evacuarea în reţeaua de canalizare vor fi preepurate prin separator de grăsimi. Evacuarea apelor pluviale colectate de pe acoperişuri – convenţional curate, vor fi preluate de canalizarea internă din conducte de PVC KG Dn=2150 mm, L=75 m şi evacuate direct în valea Hidişel, iar apele pluviale provenite de pe platforma parcărilor auto vor fi preepurate de două separatoare de ulei şi produse petroliere cu capacitatea de 20 l/s, echipate cu filtre coalescente, înainte de descărcarea lor în valea Hidişel.

e)Energia termică în hotel va fi asigurată prin centrală termică proprie, pe combustibil lemnos (peleţi), care va fi racordată la un coş de dispersie care va depăşi cu 1 m cota cea mai înaltă a clădirii, prin pompe de căldură şi prin panouri solare.

f)A fost parcursă procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe conform H.G. nr. 1076/2004 pentru „PUZ – amplasare Hotel Balnear Dp+P+3E, extindere intravilan, în Băile Felix, nr. Cad. 4108, 4109, comuna Sînmartin” finalizată cu Decizia SEA nr. 271/23.07.2010 - fără evaluare de mediu emisă de ARPM Cluj-Napoca.

h) Proiectul propus este reglementat din punct de vedere al gospodăririi apelor prin Avizul nr. 38/ 04.03.2011.

i) nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării acordului de mediu, conform prevederilor legale. 

 Condiţiile de realizare a proiectului:

 -  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru construirea complexului hotelier,

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 449 din 11.11.2010 emis de Primăria Comunei Sînmartin, judeţul Bihor, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului, subsolului şi biodiversităţii, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.  

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

  - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

            

 Director executiv 

Ovidiu Constantin DĂESCU                                                                                                                                  

 

 

 

Şef Serviciu Reglementări                                                                                                                                                                 

    Daniela ALEXAN  

 

Întocmit:                                                                                                                                                                 BERECZ Ladislau