Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Inchiderea depozitului de deseuri menajere din municipiul Marghita”

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

Nr.    din 

 

         Ca urmare a  solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL MARGHITA cu sediul în Marghita, Calea Republicii nr. 1, înregistrată la APM Bihor cu nr. 9814/16.07.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 26.01.2011, că proiectul:

Inchiderea depozitului de deseuri menajere din municipiul Marghita”

Amplasament:  mun. Marghita nr.cad 1186, jud. Bihor

Titular: MUNICIPIUL MARGHITA

 se supuneevaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

  I.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia poate avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

Proiectul propune inchiderea, ecologizarea si monitorizarea postinchidere a depozitului de deseuri menajere din municipiul Marghita conform prevederilor HG nr. 349/2005.

Suprafata depozitului este 1,2315 ha, volumul depozitului 150000 mc, inaltimea 12,2 m, prevazut cu dig de contur cu lungimea de 500 m.

Lucrarile de inchidere a depozitului constau dintr-un sistem complet de acoperire in concordanta cu Normativul ethnic aprobat prin Ord. MMGA nr. 757/2004.

- Obiectivul poate fi generator de emisii poluante în aer, apă sau sol, generează   deşeuri (in etapa de construire), 

- Realizarea proiectului implica folosirea, depozitarea, transportul, manevrarea de materiale care pot fi daunatoare sanatatii populatiei.

- Exista riscul de contaminare a aerului, solului, sau a apei in perioada de executare a lucrarilor de inchidere si in perioada postinchidere.

-  Amplasamentul proiectului propus nu se află situat în sit Natura 2000 sau arie protejata

     Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

                  DIRECTOR  EXECUTIV

                     Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI:

                                                                                                                               ing. Daniela ALEXAN

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: sing Eugen Gavecz