Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Înfiinţarea unui complex de sere – loc. Săcueni”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.        din  06.07.2011

 

     

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. EUROLEGUM CULTURA S.R.L. cu sediul în municipiul Oradea, str. Nufărului, nr. 30, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 15291 din 25.10.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

  

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 

  ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.07.2011 că proiectul  propus a fi amplasat în sat Ciocaia, nr. cad. 50781, oraş Săcueni,judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

·        Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.   2,  la pct. 1- Agricultură, silvicultură şi acvacultură, pct..a) – Proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole ;

·      Prin proiect se propune.realizarea unei coplex de sere pentru producerea de legume în sistem ecologic pe o suprafată de 18768 mp, teren arabil, situat în extravilan sat Ciocaia, oraş Săcueni, în proprietatea S.C. EUROLEGUM CULTURA S.R.L. Oradea;

·      Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø        Construcţie seră de legume Corp A + Corp B , Sc= 8220 mp, nivel de înălţime P, pe structură metalică uşoară, faţade acoperite cu policarbonat alveolar de 4,5 mm, cuprinzând 8 tronsoane de seră fiecare având L= 102,5 m, l = 10 m şi           H = 4,5 m la bază şi 7 m la coamă ;

Ø        Clădire centrală termică , Sc= 96 mp, nivel de înălţime P, H= 6 m, dotată cu cazan cu Pi=2300KW care va folosi combustibil solid ( biomasă);

Ø        Amenajarea următoarelor spaţii necesare desfăşurării activităţilor de producţie ; depozit frig - S = 42,14 mp, sală de mese - S = 15,20 mp, vestiar F / B, S = 7,22 mp fiecare, grupuri sanitare F / B - S = 3,14 mp, platformă betonată pentru instalaţia de irigat - S = 20 mp;

Ø        Amenajare platforme betonate S = 2054 mp ( 10,94 %) şi zone verzi - S = 8398 mp ( 45,06 %);

Ø        Alimentarea cu apă în scop igienico – sanitar se va asigura din sursă proprie – puţ forat cu H = 16 m iar apa necesară pentru sistemul de irigaţii se va asigura prin colectarea şi stocarea apei pluviale intr-un bazin metalic, suprateran cu V = 150 mc  şi din puţul forat;

Ø        Alimentarea cu energie electricăpentru sistemul de iluminat şi sistemul de irigaţii se va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricădin zonă;

Ø        Evacuarea apelor uzate menajere se va face în bazin vidanjabil impermeabilizat cu V = 10 mc, care se va vidanja periodic cu firmă autorizată;

·      Organizarea de şantier se va realiza în incinta amplasamentului, într-un spaţiu special amenajat, încercuit cu gard provizoriu de protecţie;

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea depozitării într-un depozit autorizat ;deşeurile de ţesuturi vegetale se vor colecta şi utiliza pentru producerea compostului în afara amplasamentului;

·      Pământul rezultat din săpături va fi utilizate la umpluturi de incintă;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 06.07.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

 II.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvatăsunt următoarele:

  • Amplasamentul proiectului este situat parţial în situl Natura 2000 - Câmpia Ierului,    ROSCI 0021;

·        S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 06.07.2011 la sediul  A. P.M.Bihor;

·        Pe suprafaţa amplasamentului nu sunt specii sau habitate prioritare, zona fiind reprezentată de terenuri agricole;

·        Prin realizarea proiectului şi prin funcţionarea obiectivului nu vor fi afectate speciile şi / sau habitatele de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl;

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

       Condiţiile de realizare a proiectului:

·         Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor;

·         Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 286 / 25.10.2010 emis de Consiliul Judeţea Bihor, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·         In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru  protecţia tuturor factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

·         Nu se vor realiza lucrări în afara perimetrului delimitat, conform schiţei şi memoriului tehnic;

·         Nu se vor deversa pe teritoriul sitului protejat nici un fel de deşeuri, reziduuri, ori alte materiale rămase în urma lucrărilor  de construcţii;

·         Indicatorii de calitate ai apelor menajere uzate care se evacuate în reţeaua bazin vidanjabil se vor încadra în valorile admise conform NTPA 002 / 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 din        2005;

·         Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor, în termenul cel mai scurt, despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul, habitatele şi speciile protejate pentru care a fost declarat situl;

 ·         La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010. 

 ·         Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Serviciu Reglementări                                                                                               

                                                                                                                  ing. Mihaela Crăciun

 

 

 

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE