Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Parcelare, desecare şi amenajare teren în parcela de 57552 mp pentru extindere Cimitir Municipal Oradea"

                 PROIECT     DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 

                                                   Nr.    din  

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA , cu sediul în Oradea, str. Piaţa Cetăţii, nr. 4, judeţul Bihor, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.15510/22.09.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 26.10.2011 cu proiectul "Parcelare, desecare şi amenajare teren în parcela de 57552 mp pentru extindere Cimitir Municipal Oradea",  propus a fi realizată în localitatea Oradea, str. Toamnei, nr. cadastral 3749,  judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

      Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă. Deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

- s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 26.10.2011 la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

 - în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

- proiectul propune extinderea Cimitirului Municipal din Oradea cu parcelarea unei suprafeţe de 57552 mp, realizarea a 15 parcele cu suprafeţe între 2473 – 4471 mp,  de alei betonate pietonale şi auto, realizarea lucrărilor de desecare a terenului pentru evitarea inundării, asigurarea utilităţilor necesare funcţionării( iluminat, alimentare cu apă, etc)

   Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.792/01.04.2011, emis de Primăria Oradea ,precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului ;

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

       La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010.

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

  

               Director executiv

dr. ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

 

 

                                                                                     Şef Serviciu Reglementări

                                                                                                ing.  Mihaela CRĂCIUN

 

 

 

   Întocmit:

 cons. Minodora PĂTROC