Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul“ Construcţie corp C – Galerie comercială

PROIECT  DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

     

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC INTER TERRA SRL    cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dealului ,  nr.24, judetul Sibiu  , înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 12583 din 25.07.2011;în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

  

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.09.2011 că proiectul “ Construcţie corp C – Galerie comercială  ”propus a fi amplasat în localitatea Oradea, str.Ştefan Octavian Iosif  ,  nr.3,  judeţul Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 12583 din 25.07.2011;,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2., la pct. 10 – Proiecte de infrastructura, lit. “b” –proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

Prin proiect se propune: constuire corp C – Galerie Comerciala .

·        Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø     Hala  cu suprafata construita S=3.929,10 mp, in care se vor desfasura activitati precum comertul de produse alimentare si nealimentare  ;

Ø     Apele uzate menajere  vor fi  evacuate in reteaua de canalizare a orasului

Ø     Apele uzate din zona food vor fi tratate prin intermediul separatoarelor de grasimi inainte de evacuarea in reteaua exterioara de canalizare .

Ø     Apele pluviale de pe platforma parcare si zona de aprovizionare vor fi trecute prin separatoare de uleiuri si produse petroliere si evacuate in  reteaua existenta in zona.

Ø      Incălzirea se propune a se realiza cu functionare pe curent electric  (racire –instalatie multisplit sau rooftop) respectiv gaz (incalzire – centrala termica sau rooftop) , pompe de caldura sau sistem VRV;

Ø     Necesarul de apa pentru stingerea incendiilor va fi asigurat din rezerva de incendiu: rezervor subteran  V=612 mc

Ø     Alimentarea cu energie electricăse va realiza din postul de transformare  construit in etapa I .

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit autorizat ;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 28.09.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

·      Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

·      Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

       Condiţiile de realizare a proiectului :

·      Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor,  I.J.C. Bihor, A.S.P. Bihor,

·      Respectarea în execuţie a Proiectului tehnic prezentat şi avizat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, astfel conceput incat sa asigure si conditii optime de lucru pentru muncitori si pentru menajarea vecinatatilor.

·      Pentru minimizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi încadrarea în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare  toate echipamentele şi utilajele prevăzute cu motoare cu ardere internă utilizate vor fi prevăzute cu sisteme de minimizare şi reţinere a poluanţilor emişi şi vor îndeplini cerinţele prevăzute de HG 743/2002 şi vor fi supuse periodic inspecţiilor tehnice.

·      Toate operaţiile de schimburi de ulei, întreţinere şi reparaţie a utilajelor precum şi spălarea mijloacelor de transport, se vor efectua numai în spaţiile special amenajate şi destinate  acestui scop, la unitati autorizate.

·      Toate echipamentele şi maşinile vor beneficia de service regulat pentru a preveni scurgerile de produse petroliere generate de uzură în perioada de funcţionare la frontul de lucru sau pe traseele de deplasare.

·      Pe toata perioada santierului se interzice deversarea apelor uzate în spatii naturale din zona şi se vor lua măsuri ca produsele petroliere şi eventualele materiale periculoase utilizate să nu contamineze solul.

·      In cazul producerii de scurgeri accidentale de substanţe periculoase pe sol, se intervine imediat pentru limitarea suprafeţei afectate, aplicarea de materiale absorbante şi apoi colectarea materialului şi solului afectate în recipiente speciale.

·      Este interzisă  abandonarea sau depozitarea deşeurilor în locuri neautorizate. 

·      Deseurile rezultate din execuţia proiectului se vor colecta selectiv, vor fi stocate în locuri special amenajate ( platforma betonată pentru depozitare amplasată în incintă )  şi se vor preda unităţilor specializate în valorificarea sau eliminarea lor. Transportul deşeurilor rezultate se va face în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu o societate specializată. Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi se va controla de beneficiar prin intermediul dirigintelui de şantier.

·      Pe toată durata şantierului executantul va lua toate măsurile necesare de semnalizare şi dirijare a circulaţiei pietonale şi auto, respectiv protejarea vecinătăţilor.

·      Pe amplasament se vor dispune : barăci cu grupuri sanitare în imediata apropiere, o zona de parcare, o zona destinată depozitării pământului rezultat din excavări, suprafeţe destinate depozitării materialelor ce vor fi puse în operă.

·      La  accese se vor amplasa case poartă şi se vor amenaja platforme pentru spălarea camioanelor. Toate amenajările se vor realiza pe terenul beneficiarului.

·      Se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente construcţiei. De asemenea se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier peste spaţiile verzi şi alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de şantier.

·      Se vor înştiinţa autorităţile publice avizatoare la finalizarea lucrărilor de investiţie, pentru întocmirea procesului verbal privind realizarea condiţiilor din proiectul tehnic avizat de autorităţi.

·      Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2010 / 18.07.2011 emis de Primaria Municipiului Oradea , precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·      In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu  şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

·      Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere care se deversează în reteaua de canalizare  se vor încadra în valorile admise conform  NTPA 002 / 2002      modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

·      Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua pluviala se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin H.G. nr. 352 / 2005;

·      Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

·      La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010 ,si sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu sau revizuirea autorizatiei . 

·      La finalizarea investitiei titularul trebuie sa solicite si sa obtina Autorizatie de mediu conform Ord. MMDD nr.1798/2007

 ·         Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile >Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                                             Director Executiv

                               Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

 

  Serviciul Reglementări                                                                                              

    ing. Mihaela CRĂCIUN

 

Întocmit:

Ing. Mădălina BOROS