Back

Proiect - Emitere acord de mediu pentru proiectul "Exploatare lignit in perimetrul Valea Pietrisului , judetul Bihor"


                             AGENŢIA   PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI  BIHOR

                               

                                                                    ACORD   DE    MEDIU

                         Nr.     din     01.2012 

Ca urmare a cererii adresate de  SC MAESTRO TRADING SRL  cu sediul în Oradea ,str. Meziadului nr.3, judeţul Bihor,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu  nr. 9552/31.05.2011 ,în  baza Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului , Ordinului nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:                     
                                                        ACORD    DE    MEDIU

               Pentru proiectul:   Exploatare lignit in perimetrul Valea Pietrisului , judetul Bihor  –pe amplasamentul:  extravilan sat Cuzap, comuna Popesti  jud. Bihor

în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului

care prevede:

 1. Descrierea proiectului:

Activitatea minelor Cuzap I. si Cuzap II. precum si a carierei  Varzari Sud,  existente in imediata vecinatate a perimetrului s-a desfasurat in perioada 1950 - 2003 si a avut ca obiectiv principal exploatarea resurselor de lignit cantonate in str.II. si III.

Metoda de exploatare aplicata a fost cea cu abataje camera si panouri de abataj,  ceea ce impunea o grosime minima a stratului de carbune de 4,50 -5,00 m.

Din cele prezentate, coroborate cu grosimea medie a stratului II. lignit in zona propusa pentru explorare, rezulta ca estimativ 80% din resursa cantonata in str. II. a ramas neexploatata prin mina Cuzap I., fapt confirmat ulterior prin lucrarile de exploatare executate de catre E.M. Voivozi in microcariera Cuzap I., Varzari I.-II. si Varzari Sud.

Ca urmare a sistarii activitatii de exploatare in cursul anului 1999 de catre E.M. Voivozi in cadrul perimetrului Popesti – Voivozi, situat in imediata vecinatate a perimetrului solicitat pentru explorare si retragerea utilajelor de excavatie, terasiere si mijloacele de transport auto, au ramas neexploatate resursele de lignit situate in zona sudica si sud vestica a minei Cuzap II., respectiv, resursa cuprinsa intre limita  lucrarilor miniere vechi si limita de sedimentare a str. II. si III. de lignit.

In acest context, principalul obiectiv urmarit prin lucrarile de exploatare proiectate este identificarea resurselor de lignit neexploatate precum si cresterea gradului de cunoastere a conditiilor geologice a zacamantului in zona perimetrului, in mod special a stratului II. de lignit, concretizate prin:

-determinarea parametrilor cantitativi si calitativi a str. II. si III. de lignit;

-variatia grosimii bancurilor de util si a intercalatiilor sterile;

-delimitarea cu exactitate a limitei de sedimentare a stratului II. si III. de lignit precum si determinarea extinderii suprafetei cu resurse valorificabile prin microcariere in conditii de eficienta economica.

În cadrul perimetrului solicitat pentru explorare Valea Pietrisului condiţii de valorificare industrială sunt îndeplinite doar de o parte din resursele de lignit situate la sud –sud vest de limita lucrarilor miniere vechi de la fosta mina Cuzap II.(inchis in anul 1999).

În această zonă este sedimentat lignitul din stratul II. si III.

Toate stratele de  lignit sunt situate deasupra nivelului hidrostatic.

În aceaste zone stratele  de lignit  au grosimi cuprinse intre 1,0 – 11,0 m.

Suprafata necesara desfasurarii activitatii de explorare in perimetrul Valea Pietrisului este de 19,5 ha,  in cadrul careia intalnim in principal terenuri avand categoria de folosinta faneata si pasune.

Suprafatele de teren pe care sunt proiectate lucrarile de exploatare pe baza de Licenta au categoria de folosinta faneata  si sunt proprietatea privata a societatiiS.C. MAESTRO TRADING S.R.L. Oradea, S.C. ZIMIN S.R.L. Voivozi si Asociatia Composesoratul Cuzap .

Accesul la terenurile aferente activitatii de exploatare programate avand. nr. topo. 390, 389, 387, 386, 382, 380, 378/3, 370, 367, 366, 365, 364, 363/5, 363/4, 363/3, 363/1, 362, 361, 360, 358, 357, 356, 307 se realizeaza in baza contractelor de Vanzare-Cumparare, pe care S.C. MAESTRO TRADING S.R.L. le-a incheiat cu proprietarii de drept sau administratorii legali precum si in baza Contractului de inchiriere incheiat intre S.C. MAESTRO TRADING S.R.L. si Asociatia Composesoratul Cuzap avand ca obiect  suprafetele de teren situate in nr. topo. 380, 378/1.

        Suprafata totala a terenurilor aflate in proprietatea S.C. MAESTRO TRADING S.R.L. este de 70 877  mp.

             - S.C. Zimin SRL Voivozi:10 852 mp

             - Inchiriat de la Asociatia Composesoratului Cuzap – 91 000 mp

  -Inchiriat de la Asociatia Composesoratului Voivozi (drum acces-partial): 20 000 mp

 Coordonatele de delimitare a zonei de explorare sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

 

 Pct.

X

Y

1

636.900

303.060

2

636.640

303.145

3

636.660

303.250

4

636.350

303.250

5

636.350

303.000

6

636.500

302.700

7

636.600

302.800

                      Organizarea de santier

Lucrările de pregătire vor consta  din:

 • îndepărtarea copertei
 • haldarea sterilului
 • nivelarea terenurilor decopertate pentru accesul utilajelor
 • realizarea nişelor de atac.

Descopertarea se va executa mecanizat cu excavatorul, materialul rezultat fiind încărcat în basculante şi transportat la locul de haldare (halda interioara) situat estimativ la 150 m de amplasamentul proiectat al microcarierei experimentale M.E.1. avand o suprafata de  estimativ 28.400 m².

Materialul haldat va fi utilizat la refacerea ecologia a perimetrului, atât pe parcursul exploatarii, cât şi la finele acesteia.

Inainte de demararea lucrarilor de pregatire, solul vegetal estimat la 11,08 mii m³ se va depozita pe un amplasament situat in partea nord-estica a perimetrului pe terenuri neproductive si va avea o suprafata de 3.000 m². 

Lucrarile de descopertare au fost esalonate pe toata perioada de activitate a exploatarii, respectiv pe 10 ani.

Sunt prevazute lucrari de decaparea solului vegetal si descopertarea zacamantului in volum de 1.870,31 mii m³, respectiv cca. 1897,03 m³/an, din care sol vegetal 11,08 mii m³.

Lucrari de exploatare

Conditile geo-miniere existente in perimetrul de exploatare Valea Pietrisului, solutiile privind metoda de exploatare adoptata si schema lucrarilor de deschidere permit realizarea unor capacitati mari de productie.

In stabilirea capacitatii de productie a carierei s-au avut in vedere capacitatile nominale ale principalelor utilaje din fluxul tehnologic existente in cariera la data solicitarii Licentei de exploatare, dar si posibilitatile estimate privind desfacerea productiei miniere.

Analiza facuta in Planul de dezvoltare a exploatarii pentru perimetrul Valea Pietrisului, prevede realizarea a 76.500 tone/an.

            II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului:

 · Autoritătile care au participat la sedintele colectivului de analiză tehnică nu au exprimat

puncte de vedere cu privire la informatiile prezentate de titularul proiectului în etapele

procedurii care să conducă la respingerea solicitării acordului de mediu;

· motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa sunt cele tehnico-economice si

protectia factorilor de mediu privind amplasarea statiei pe locul fostei statii de apurare.

· respectarea cerintelor comunitare transpuse în legislatia natională;

· cum răspunde/respectă obiectivele de protectia mediului din zonă pe aer, apa, sol etc.;

· raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

· studiul de evaluare a impactului asupra mediului a identificat măsurile de reducere la

minim a posibilelor impacturi negative generate de proiect asupra mediului.

 III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

 Protecţia calităţii apelor

In perioada de construcţie:

 Pentru prevenirea scurgerilor accidentale de produse petroliere, care pot fi antrenate de precipitatii, intretinerea utilajelor, schimbul de ulei si alimentarea cu combustibil se vor efectua numai in locurile special amenajate in acest scop si numai de catre personal instruit. In plus, reviziile si reparatiile utilajelor sau instalatiilor se vor face periodic, conform graficelor si specificatiilor tehnice, la ateliere specializate.

Pentru evitarea antrenării poluanţilor ajunşi accidental pe sol, şi care s-ar putea infiltra în apă, se vor lua măsuri specifice:

    -verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor;

     -respectarea normelor specifice de protecţia muncii la lucrările ce se execută.

Protecţia aerului

Folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

Reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport auto;

Detectarea rapidă a eventualelor neetanşeităţi sau defecţiuni şi intervenţia imediată pentru  eliminarea cauzelor;

Stropirea ciclica cu apa pe caile de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii pana la anulare a poluarii cu praf.

Protecţia solului şi subsolului

Verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport auto utilizate;

Stratul vegetal decopertat la începerea lucrărilor va fi prezervat în zona amplasamentului şi va fi folosit la refacerea mediului la finalul activităţilor, şi, după caz, după realizarea analizelor de sol care să pună în evidenţă lipsa poluării în perimetrul respectiv;

Respectarea normelor de protecţia mediului la desfăşurarea activităţilor specifice de execuţie;

Intervenţia rapidă în caz de avarii accidentale pentru eliminarea cauzelor şi diminuarea daunelor;

colectarea tuturor scurgerilor accidentale, şi reconstrucţia ecologică a zonelor eventual poluate.

După finalizarea lucrărilor şi dezafectarea şantierelor se va trece la etapa  de refacere a mediului şi redarea suprafeţelor de teren folosite, în circuitul natural.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Utilajele de construcţii şi mijloacele de transport vor fi dotate cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante), vor fi supuse periodic procesului de verificare tehnică, vor fi întreţinute şi vor funcţiona la parametrii normali;

Pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcţionării utilajelor în perioada de execuţie,  în  apropierea zonelor  locuite  se recomandă ca programul de lucru să nu se desfăşoare în timpul nopţii, ci doar în perioada de zi între orele 06.00 - 22.00;

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Pentru protecţia biodiversităţii, în perioada de execuţie accesul în zonă se va face doar pe drumurile de acces special amenajate, iar circulaţia utilajelor respectiv a mijloacelor de transport auto se va realiza doar pe suprafeţele de teren strict necesare realizării lucrărilor. De asemenea, se vor folosi utilaje si mijloace de transport auto silentioase, respectandu-se instructiunile de lucru specifice pentru a reduce la minim riscul de poluare si zgomotul produs de aceste utilaje.

După finalizarea lucrărilor, se va efectua reconstrucţia ecologică cât mai grabnică a spaţiilor afectate de şantiere, prin acoperire (copertare) cu covor vegetal, ierbos în toate suprafeţele libere şi acolo unde este posibil, plantarea de specii de arbori din flora spontană locală pentru crearea unor habitate favorabile unor specii de faună.

Protectia peisajului

După terminarea lucrărilor de execuţie, se vor efectua lucrările de amenajare pentru protecţia mediului, prin refacerea cadrului natural.

Gospodărirea deşeurilor, a substanţelor toxice şi periculoase

Deşeurile menajere vor fi colectate pe bază de contract în pubele speciale amplasate pe

platformele betonate. Acestea vor fi transportate la depozitele de deşeuri sau la staţiile detransfer ale localităţilor;

Deşeurile metalice vor fi colectate pe platforme betonate şi valorificate pe bază de contract cu firmele specializate;

Uleiurile uzate se vor colecta în  recipienţi  metalici etanşi şi  predaţi  la autorităţile specializate în vederea valorificării acestora prin reciclare. Vor fi ţinute evidente cu cantităţile valorificate în conformitate cu prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

IV. Condiţii care trebuie respectate:

 -Respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare şi a tuturor condiţiilor
impuse prin avizele obţinute;

-Executarea lucrărilor se face cu respectarea documentaţiei tehnice depuse, precum şi  a normativelor  şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului;

Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor  va fi informata de catre titularul de proiect despre inceperea lucrarilor, stadiul de realizare a obiectivului si va fi invitata de acesta sa participe la receptiile etapizate ale lucrarilor de executie.

  La finalizarea lucrarilor de executie Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu

Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul;

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta  nr. 195/2005 privind protectia mediului  aprobata prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si cu Legea 645/2002 inainte de  punerea in functiune a obiectivului, titularul investitiei are obligatia sa solicite eliberarea autorizatiei  de mediu.

 V. Documentatia care a stat la baza emiterii acordului contine :

       Memoriu  tehnic  intocmit  de   SC  PIETROGRANIS SRL  Tauteu   , Studiul de Evaluare a Impactului  asupra Mediului a fost elaborate de SC SANTEDIL PROIECT SRL Ploiesti , Raportul  la  studiul  de  evaluare  a  impactului  asupra  mediului  elaborat   SC IPROMIN SA -    Plan  de  incadrare  in  zona ,  planuri / sectiuni , Anunturile publice ale depunerii solicitarii, etapei de incadrare, a dezbaterii publice, a deciziei de emitere,  indrumar pentru definirea domeniului evaluarii, dosarul dezbaterii publice, dovada achitarii tarifelor pentru etapele de procedura ,  Decizia de incadrare nr. 319/08.12.2011-APM Bihor, Proces verbal –sedinta CAT-  nr.925/18.01.2012 – APM Bihor  

 si  urmatoarele  avize  emise  de  alte  autoritati:

 • Certificat  de urbanism  nr.12 din 25.05.2011  –Comuna Popesti
 • Acordul nr.3047 din 01.06.2011 al Comunei Popesti de a utilize drumurile comunale
 • Aviz emis de SC Electrica SA 
 • Notificare  nr.367/01.08.2011 eliberata de D.S.P. Bihor
 • Licenta de exploatare nr.14119/2011  emisa de A.N.R.M. Bucuresti
 • Aviz de gospodarire a apelor nr.C79/21.06.2011 emis de A.N.A.R- A.B.A. Crisuri Oradea
 • Autorizatie de gospodarire a apelor nr.147 din 22.09.2011  emisa de A.N.A.R- A.B.A. Crisuri Oradea

     VI. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

   APM Bihor a asigurat si garantat accesul liber la informatie al publicului si participarea acestuia la luarea deciziei in procedura de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protectiei mediului, astfel:

· cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusa la cunostinta publicului

prin anuntul public, in data de 30.05.2011 in ziarul  Jurnalul Bihorean  si afisarea  la Primaria comunei Popesti;

· documentatia de sustinere a solicitarii a fost accesibila spre consultare de catre public pe toata  durata derularii procedurii la sediul APM Bihor;

-decizia de incadrare a proiectului a fost mediatizata  prin afisare la Primaria Popesti  sip e web APM Bihor

· raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest proiect

a fost depus la sediul  APM Bihor 16.12.2011

·.  Anuntul cu privire la organizarea dezbaterii publice  a fost publicat in data de 14.12.2011 in ziarul  Jurnalul bihorean  (cu 20 zile inaintea sedintei), timp in care s-au asteptat  observatiile si comentariile publicului cu privire la Raportul Studiului de evaluare aimpactului asupra mediului;

· decizia de emitere a acordului de mediu a fost publicata in data de ………………

 in ziarul ………….., la sediul Primariei  Popesti……….. , pe pagina web si la avizierul APM Bihor .

  Precizam ca nu au existat sesizari si comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

      În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

    Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

    Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

    Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

  

                   DIRECTOR EXECUTIV

                 Dr. ing. Ovidiu DĂESCU      

 

 

                                                                                               ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                         ing.Mihaela CRACIUN

 

 

 

Intocmit: ing.Manuela MOLDOVAN