Back

Proiect şi Anunţ- Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Exploatare nisip şi pietriş – perimetrul Santăul Mic Seben III”

A.P.M. Bihor,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « Extracţia nisipului şi pietriş », propus a fi realizat în extravilanul municipiului Oradea, str. Santăului, nr. Cad. 8637, titular S.C. Alterego Construcţii S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, în zilele lucrătoare, între orele 9-14,

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 14.07.2011 (în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).

 

 

PROIECT DECIZIE  DE  ÎNCADRARE SI ANUNT

Nr. 00 din  00.07.2011

 

       Ca urmare a cererii adresate de S.C. Alterego Construcţii S.R.L. Oradea, cu sediul în municipiul Oradea str. Vămii nr. 47, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr.  11040 din 28.06.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

AGENŢIA pentru PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

 decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 06.07.2011, că proiectul:

„Exploatare nisip şi pietriş – perimetrul Santăul Mic Seben III”

nu se supune

evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

    Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, la pct. 2. – Industria extractivă, litera a) – Cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

 - Proiectul  propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

b)S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  06.07.2011 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra factorilor de mediu.                                                                                                     

c) Proiectul se referă la:- exploatarea rezervei de nisip şi pietriş în perimetrul temporar de exploatare Santăul Mic – Seben III, în cantitate de 60 000 mc, pe o suprafaţă de 1 ha. Lucrările de exploatare sunt de anvergură mică, cu impact redus şi temporar asupra mediului;                                            
  d) - proiectul este reglementat din punct de vedere al gospodăririi apelor prin Aviz de gospodărire a apelor nr. C 77/16.06.2011, emis de A.N. Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea;

e)- timp limitat pentru executarea lucrărilor de exploatare – perioada de execuţie: 2010 – 2011; 

 f) - executarea lucrărilor de refacere a mediului conform Planului de refacere a mediului, al Proiectului tehnic de refacere a mediului şi conform Memoriului tehnic,

 g) - se va constitui Garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de lucrările de exploatare în,

 h) - nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării

acordului de mediu, conform prevederilor legale.  

 e) nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării acordului de mediu, conform prevederilor legale. 

 Condiţiile de realizare a proiectului:

     -  Se va respecta proiectul elaborat şi depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru extracţia nisipului şi pietrişului în perimetrul Santăul Mic Seben III,

 - Atât în perioada de realizare a proiectului, cât şi ulterior se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului, subsolului şi biodiversităţii, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. 

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

 - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010 şi să solicite emiterea autorizaţiei de mediu pe baza unei documentaţii întocmite conform Ord. MMDD nr. 1798/2007.

     Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

            

 

 Director executiv 

Ovidiu Constantin DĂESCU                                                                                                                                  

 

Serviciul  Reglementări                                                                                                                                                                

        Mihaela CRĂCIUN  

 

Întocmit :         BERECZ Ladislau